Milí divá­ci,
jsme sice na úpl­ném počát­ku diva­del­ní sezo­ny, ale do pro­de­je už uvol­ňu­je­me  před­sta­ve­ní, kte­rá budou k vidě­ní v našem diva­dle v pro­sin­ci. V pro­gra­mu nalez­ne­te již tra­dič­ní kon­cer­ty Szi­di Tobi­as, Javo­rů či Cim­bal Clas­sicu, slav­né před­sta­ve­ní Bet­lém v režii Vla­di­mí­ra Moráv­ka nebo kaž­do­roč­ně vypro­da­ný vánoč­ní Re-kaba­ret. Do pro­sin­ce je však spous­ta času a my jsme pro Vás při­pra­vi­li řadu zají­ma­vých před­sta­ve­ní i v pod­zim­ních měsí­cích. Namát­kou bys­te si nemě­li nechat ujít říj­no­vé uve­de­ní Mary­ši sou­bo­ru Diva­dla Pet­ra Bez­ru­če nebo Máje v podá­ní Barbo­ry Hrzá­no­vé.
Těší­me se na setká­ní s Vámi.


PODZIMNÍ PŘEDPLATNÉ

S aktu­ál­ním před­pro­de­jem může­te také zakou­pit před­plat­né FLEXI ABONMÁ. FLEXI ABONMÁ lze zakou­pit v počtu mini­mál­ně tří před­sta­ve­ní v libo­vol­ných ter­mí­nech za zvý­hod­ně­né ceny. Před­plat­né je uplat­ni­tel­né pou­ze na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. V pro­de­ji pou­ze v poklad­ně divadla.

FLEXI PŘEDPLATNÉ KE STAŽENÍ ZDE!


MILOŠ ŠTĚDROŇ UVÁDÍ…

Po úspěš­né jar­ní sérii téma­tic­kých před­ná­šek prof. Milo­še Štěd­ro­ně jsme se spo­leč­ně roz­hod­li v pokra­čo­vá­ní toho­to cyk­lu i na pod­zim. Již teď se může­te těšit na tři jedi­neč­né před­náš­ky, kte­ré se budou konat v těch­to termínech:

10. 10. v 16.30 Hen­ry Pur­cell: Dido and Aeneas
13. 11. v 16.30 Clau­dio Mon­te­ver­di: Nej­vět­ší hity
4. 12. v 16.30 Hein­rich Schütz: Advent­ní hudba

Dopo­ru­ču­je­me si včas zakou­pit vstu­pen­ky.


PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­pro­dej tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 19. 9. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA PROSINEC SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


DIVADELNÍ KLUBY NA SEZONU 2018/2019

Cho­dí­te rádi do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ale neda­ří se Vám zakou­pit vstu­pen­ky do před­ních řad? Rádi bys­te dostá­va­li pra­vi­del­né infor­mace ješ­tě před­tím, než jsou pub­li­ko­vá­ny veřej­nos­ti? Chtě­li bys­te být zvá­ni na pre­mi­é­ry diva­dla a stát se spon­zo­ry diva­dla? Tyto a mno­hé dal­ší výho­dy Vám při­ná­ší klu­by Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sta­čí si jen vybrat ten, kte­rý je pro Vás nej­lep­ší, a zare­gis­tro­vat se přes for­mu­lář nebo pří­mo v poklad­ně divadla.

NABÍDKU KLUBŮ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE!


ZASE JSME TO TROŠKU VYLEPŠILI

Během let­ních diva­del­ních prázd­nin jsme roz­hod­ně nele­ni­li a pro­stře­dí diva­dla jsme udě­la­li zase o něco pří­jem­něj­ší. Z roz­počtu sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna byla letos finan­co­vá­na rekon­struk­ce pod­la­hy ve foyer a pře­de­vším byla dokon­če­na prv­ní fáze moder­ni­za­ce kli­ma­ti­za­ce a vzdu­cho­tech­ni­ky, díky čemuž může běžet kli­ma­ti­za­ce v prů­bě­hu představení.
Díky spon­zo­rům zís­ka­lo diva­dlo od nové sezo­ny také novou zvu­ko­vou apa­ra­tu­ru a část výba­vy svě­tel­né­ho par­ku. Kro­mě toho byly také zre­kon­stru­o­vá­ny hlav­ní dve­ře do sálu. Rekon­struk­ce diva­del­ní budo­vy a vyba­ve­ní bude pokra­čo­vat v létě 2019.


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 16. 10. CYRANO

Ve kte­ré dal­ší insce­na­ci vystu­pu­je před­sta­vi­tel Cyra­na Mar­tin Hofmann?

A. Srn­ky
B. Mínus dva
C. MINDGAME — Líbez­né vyhlídky

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.

Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 27. 9. 2018.


ZVEME VÁS:


7. 10. MARYŠA

Hra­jí: Pav­la Gajdo­ší­ko­vá, Nor­bert Lichý, Mar­ké­ta Haro­ko­vá, Dušan Urban, Voj­těch Říha, Mar­ce­la Čap­ko­vá, Kate­ři­na Krej­čí, Marie Viko­vá, Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Mag­da­lé­na Tkačíková

Tra­gic­ký pří­běh nešťast­né dív­ky donu­ce­né pod­leh­nout spo­le­čen­ské­mu a rodin­né­mu nátla­ku zná asi kaž­dý. Co je ale na tom­to pří­bě­hu sou­čas­né­ho? Jakým oče­ká­vá­ním, poža­dav­kům a „dob­rým radám“ jsme vysta­ve­ni my? My víme, co je pro tebe dob­ré, dce­ro naše.

VSTUPENKY


18. 10. MÁJ

Hra­je: Bar­bo­ra Hrzánová

S nej­vyš­ším úža­sem a úctou k Mácho­vi a s roze­chvě­ním z mimo­řád­né Báry Hrzá­no­vé a s rados­tí nad vyspě­lým pub­li­kem — čas­to vel­mi mla­dým — osla­vu­je­me těch deset roků úchva­tu z Mácho­va génia, kte­rý jedi­ným tvo­ři­vým ges­tem povzne­sl čes­kou poezii a jazyk k absolutnu.

VSTUPENKY


28. 10. MOJE TANGO

Hra­jí: Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Roman Zach, Karel Mařík

Vir­gi­nie se musí roz­hod­nout, zda zůsta­ne v pohod­lí a bez­pe­čí své­ho stře­do­sta­vov­ské­ho brit­ské­ho živo­ta, nebo zaris­ku­je a opus­tí všech­no, co zná, nased­ne do leta­dla, odces­tu­je dva­náct tisíc kilo­me­t­rů do Bue­nos Aires a nau­čí se tan­go. Někdy musí­te násle­do­vat vaše nohy. A někdy vaše srd­ce, abys­te zvlád­li nové kro­ky své­ho života.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO