Milí divá­ci,
tra­dič­ní před­vá­noč­ní shon je tu. Všich­ni naku­pu­je­me dár­ky pro své blíz­ké, peče­me cuk­ro­ví, vybí­rá­me vánoč­ní stro­me­ček a při­pra­vu­je­me se na rodin­nou poho­du, kte­rou s sebou při­ná­ší svát­ky Vánoc. A pro kaž­dé­ho z nás je důle­ži­té, aby se obda­ro­va­ným roz­zá­ři­ly oči rados­tí. Krás­ným vánoč­ním dár­kem mohou být prá­vě vstu­pen­ky do diva­dla. V aktu­ál­ně zasla­ném pro­gra­mu jis­tě nalez­ne­te řadu oblí­be­ných insce­na­cí, kte­ré roz­vibru­jí vaše brá­ni­ce nebo nao­pak roz­ší­ří vaše obzory.
Urči­tě by vaší pozor­nos­ti nemě­ly unik­nout tře­ba tyto insce­na­ce, kte­ré jsou oprav­do­vý­mi per­la­mi na našem pro­gra­mu: Gede­o­nův uzel s Vil­mou Cibul­ko­vou, Spa­lo­vač mrt­vol s Nor­ber­tem Lichým v roli Kar­la Kopfr­kin­gla nebo dojem­nou a cena­mi ověn­če­nou insce­na­ci Diva­dla Na zábrad­lí Kore­spon­den­ce V+W.

Pře­je­me vám klid­né pro­ži­tí Vánoc a bude­me se na vás těšit v dru­hé polo­vi­ně sezony.


PREMIÉRA: HORSKÁ DRÁHA

Někte­ří si již při­pra­vo­va­né novin­ky všimli, pro jiné je tato infor­ma­ce zce­la nová. Milan Kňaž­ko a Eva Novot­ná se 11. led­na před­sta­ví divá­kům v nové insce­na­ci Hor­ská drá­ha.
Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer…
Reprí­zy: 13. 1., 6. 2. a 11. 2., vždy od 19h.
A od 17. 3. se také může­te těšit na Jit­ku Jež­ko­vou, kte­rá se bude s Evou Novot­nou pra­vi­del­ně alternovat!


PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, pro­sin­co­vý před­pro­dej zaha­ju­je­me dru­hou stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 12. 12. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA BŘEZEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


DÁRKOVÉ POUKAZY

Rádi bys­te obda­ro­va­li své blíz­ké vstu­pen­ka­mi do diva­dla, ale nedo­ká­že­te odhad­nout jejich vkus a nezná­te jejich vol­né ter­mí­ny? Pro tyto pří­pa­dy jsou tu dár­ko­vé pou­ka­zy, za kte­ré si obda­ro­va­ný může vybrat před­sta­ve­ní zce­la pod­le svých před­stav a možností.
V poklad­ně diva­dla nebo pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře může­te zakou­pit dár­ko­vé pou­ka­zy v hod­no­tách 300 Kč, 500 Kč, 840 Kč a 1000 Kč.
Plat­nost pou­ka­zů je rok od zakou­pe­ní a lze je uplat­nit jak v poklad­ně diva­dla, tak při onli­ne náku­pu. A navíc — pokud při prv­ním náku­pu nevy­čer­pá­te celou hod­no­tu pou­ka­zu, může­te ho uplat­nit při dal­ším nákupu.


FLEXI ABONMÁ 2019

S aktu­ál­ním před­pro­de­jem může­te také zakou­pit před­plat­né FLEXI ABONMÁ na dru­hou polo­vi­nu sezo­ny. FLEXI ABONMÁ lze zakou­pit v počtu mini­mál­ně tří před­sta­ve­ní v libo­vol­ných ter­mí­nech za zvý­hod­ně­né ceny. Před­plat­né je uplat­ni­tel­né pou­ze na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. V pro­de­ji pou­ze v poklad­ně divadla.
FLEXI ABONMÁ KE STAŽENÍ ZDE!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ PODIVUHODNÝ PŘÍPAD PANA HOLMESE

Insce­na­ce Podi­vu­hod­ný pří­pad pana Hol­me­se je jed­nou z novi­nek, kte­ré na svůj reper­toár při­ved­lo slav­né praž­ské Diva­dlo Na zábradlí.
Na jakou dal­ší insce­na­ci toho­to sou­bo­ru se mohou v úno­ru těšit divá­ci v DBP?

A. Zapo­me­nu­té světlo
B. Malý princ
C. Kore­spon­den­ce V+W

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 21. 12. 2018.


ZVEME VÁS:


3. 1. V HODINĚ RYSA

Hra­jí: Zuza­na Bydžov­ská, Pet­ra Horvátho­vá, Daniel Krejčík
Hra o schop­nos­ti uznat svůj omyl, smí­řit se s vlast­ní nedo­ko­na­los­tí pomo­cí nad­hle­du a také o odpuš­tě­ní. Dru­hým i sobě, když na to při­jde… Ved­le dogma­tu víry nebo vědy exis­tu­je ješ­tě jaký­si nepsa­ný zákon lid­skosti. A ten je „někde ved­le“. Jako ta pět­a­dva­cá­tá hodi­na dne, hodi­na rysa.

VSTUPENKY


6. 1. GEDEONŮV UZEL

Hra­jí: Vil­ma Cibul­ko­vá, Kate­ři­na Kai­ra Hrachovcová
Uči­tel­ka Heather při­jí­má neče­ka­nou návště­vu, mat­ku jed­no­ho ze svých žáků, Corryn. Očist­ný roz­ho­vor dvou žen, nejen o pro­blé­mech sou­do­bé výcho­vy. Emo­tiv­ní hra o lás­ce, mateř­ství a geni­a­li­tě, kte­rá mnoh­dy bývá přítěží…

VSTUPENKY


4. 2. PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

Hra­jí: Jan Cina, Mar­ké­ta Steh­lí­ko­vá / Hana Vag­ne­ro­vá, Marek Daniel, Kris­tý­na Frejo­vá, Zuza­na Stav­ná, Petr Vančura
V Podiv­ném pří­pa­du se psem se pat­nác­ti­le­tý Chris­to­pher roz­hod­ne vypá­t­rat, kdo zabil sou­sed­či­na psa. Netu­ší při­tom, že obje­ví dale­ko závaž­něj­ší věci o své rodi­ně. Tvůr­ci insce­na­ce nechá­va­jí divá­ky názor­ně nahléd­nout do chlap­co­va uva­žo­vá­ní a poci­tů – svě­tel­ný­mi, zvu­ko­vý­mi i pohy­bo­vý­mi vje­my účin­ně při­bli­žu­jí děs, kte­rý v něm vyvo­lá­vá kon­takt s okol­ním světem.

VSTUPENKY

 

 

 


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO