Milí divá­ci,
lis­to­pa­do­vý před­pro­dej na únor je tu a s ním i s řada novi­nek na našem pro­gra­mu. Hned zkra­je měsí­ce při­ve­ze Diva­dlo Na zábrad­lí legen­dár­ní insce­na­ci Kore­spon­den­ce V+W a novin­ku s Hon­zou Háj­kem v hlav­ní roli Podi­vu­hod­ný pří­pad pana Hol­me­se. Diva­dlo Pet­ra Bez­ru­če uve­de v brněn­ské pre­mi­é­ře insce­na­ci Zapo­me­nu­té svět­lo a Dej­vic­ké diva­dlo uve­de svo­ji insce­na­ci Vzkří­še­ní.
V pro­de­ji jsou také dár­ko­vé pou­ka­zy, kte­ré nově může­te zakou­pit i uplat­nit onli­ne!
Věří­me, že na našem pro­gra­mu opět nalez­ne­te titu­ly, kte­ré pohla­dí vaši duši a roz­vibru­jí vaše bránice!


PŘIDÁVÁME PŘEDSTAVENÍ!

Pro vel­ký divác­ký zájem jsme se roz­hod­li při­dat odpo­led­ní před­sta­ve­ní titu­lu Man­žel­ský čtyř­úhel­níkMicha­e­lou Badin­ko­vou a Mar­ti­nem Krau­sem v hlav­ních rolích v ter­mí­nu 28. 12. 2018 od 15.30.

Záro­veň do led­no­vé­ho pro­gra­mu při­by­lo před­sta­ve­ní Kdo je tady, ředi­tel?Micha­lem Dlou­hým v titul­ní úlo­ze. Na toto před­sta­ve­ní, kte­ré v našem diva­dle uve­de­me vůbec popr­vé, se může­te těšit v ter­mí­nu 12. 1. 2019 od 19.00.


PŘEDPRODEJ NA ÚNOR

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­pro­dej tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 21. 11. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA ÚNOR SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


FLEXI ABONMÁ 2019

S aktu­ál­ním před­pro­de­jem může­te také zakou­pit před­plat­né FLEXI ABONMÁ na dru­hou polo­vi­nu sezo­ny. FLEXI ABONMÁ lze zakou­pit v počtu mini­mál­ně tří před­sta­ve­ní v libo­vol­ných ter­mí­nech za zvý­hod­ně­né ceny. Před­plat­né je uplat­ni­tel­né pou­ze na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP. V pro­de­ji pou­ze v poklad­ně divadla.

FLEXI ABONMÁ KE STAŽENÍ ZDE!


PREMIÉRA: HORSKÁ DRÁHA

Někte­ří si již chys­ta­jí­cí novin­ky všimli, pro jiné je tato infor­ma­ce zce­la nová. Milan Kňaž­ko a Eva Novot­ná se 11. led­na před­sta­ví divá­kům v nové insce­na­ci Hor­ská drá­ha.

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer…

Reprí­zy: 13. 1., 6. 2. a 11. 2., vždy od 19.00.


VERNISÁŽ PROMĚNY 2019

Zve­me Vás v pon­dě­lí 26. lis­to­pa­du na zahá­je­ní výsta­vy vel­ko­for­má­to­vých foto­gra­fií Pet­ra Kureč­ky z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2019. Slav­nost­ní ver­ni­sáž, kte­rá začne ve foyer diva­dla v 17.30, zahá­jí Chan­tal Poullain!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 3. 1. V HODINĚ RYSA

Před­sta­ve­ní V hodi­ně rysa je pro­duk­cí diva­del­ní­ho spol­ku Spo­lu­hra.
Kte­ré dal­ší před­sta­ve­ní z jejich pro­duk­ce může­te navští­vit v našem diva­dle?

A. Malé man­žel­ské zločiny
B. Kdo je tady ředitel?
C. Gede­o­nův uzel

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.

Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 30. 11. 2018.


ZVEME VÁS:


27. 12. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH

Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Mar­tin Kraus

Str­hu­jí­cí herec­ký duet o lid­ské opuš­tě­nos­ti a nikdy neu­mí­ra­jí­cí nadě­ji v lep­ší zítřky!
Šest týd­nů tan­ce, šest týd­nů poro­zu­mě­ní a hle­dá­ní spo­leč­né řeči. Mada­me Lily Harri­son si nají­má Micha­e­la Minetti­ho, aby ji nau­čil swing, tan­go, val­čík, fox­trot, cha-chu a moder­ní tanec. Oba pro­chá­zí těž­kým život­ním obdo­bím a i přes­to, že spo­lu zdán­li­vě nema­jí nic spo­leč­né­ho nako­nec najdou spo­leč­nou řeč a vzá­jem­ně si pomůžou.

VSTUPENKY


4. 1. SRNKY

Hra­jí: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier, Pavel Šim­čík, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kris­te­ko­vá, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Mila­da Vyhnál­ko­vá, Kris­tý­na Štarhová

Aneb pří­běhy o nešťast­ných debilech. 
Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. A samo­zřej­mě nechy­bí ani jejich ženy, milen­ky, „zau­čo­va­tel­ky“. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy najdou rozuz­le­ní až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud…

VSTUPENKY


15. 1. SPALOVAČ MRTVOL

Hra­jí: Nor­bert Lichý, Mar­ce­la Čap­ko­vá, Sarah Havá­čo­vá, Voj­těch Říha, Dušan Urban, Jakub Burý­šek, Pav­la Gajdo­ší­ko­vá, Mar­ké­ta Haroková

Není zapá­le­něj­ší­ho zaměst­nan­ce kre­ma­to­ria, než je pan Kopfr­kin­gl. Není pří­klad­něj­ší­ho otce a man­že­la, než je pan Kopfr­kin­gl. Je to absti­nent a neku­řák, zkrát­ka sluš­ný občan. Tak si snad zaslou­ží špet­ku toho uzná­ní, ne? Fuk­sův tem­ně gro­tesk­ní pří­běh z doby nastu­pu­jí­cí­ho nacis­mu sle­du­je zhoub­nou pro­mě­nu malé­ho člo­vě­ka, kte­ré­ho koneč­ně začal někdo brát váž­ně. Pro­sla­vil jej skvě­lý film Jura­je Her­ze s geni­ál­ním Rudol­fem Hru­šín­ským, ovšem varov­ně vyzní­vá i pade­sát let poté. Pro­to­že stá­le pla­tí, že veli­káš­ství může snad­no zlo­mit vaz, není-li páteř dost pevná.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO