Milí divá­ci,
před­pro­dej na úno­ro­vá před­sta­ve­ní se při­blí­žil! Opět jsme pro vás při­pra­vi­li řadu novi­nek, kte­ré jste dopo­sud v našem, ani jiném brněn­ském diva­dle, nemě­li mož­nost vidět. Urči­tě by vám nemě­lo ujít před­sta­ve­ní Duet pro jeden hlas s výbor­nou Zuza­nou Sti­ví­no­vou nebo divác­ky oblí­be­ný titul ost­rav­ské­ho Diva­dla Pet­ra Bez­ru­čeTran­sky, body, vte­ři­ny. Na pro­gra­mu však také nalez­ne­te oblí­be­né titu­ly praž­ských sou­bo­rů, a samo­zřej­mě také stá­li­ce naše­ho reper­toá­ru — roz­rost­lé o insce­na­ci Rebel­ky v hlav­ních rolích se Ště­pán­kou Křes­ťa­no­vou a Chan­tal Poulla­in. Věří­me, že v pro­gra­mu nalez­ne­te titul, kte­rý potě­ší vás i vaše blíz­ké. Tře­ba pod vánoč­ním stro­meč­kem. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


PREMIÉRA REBELKY

Pátek 15. lis­to­pa­du se v našem diva­dle nes­la v duchu pre­mi­é­ry nové­ho před­sta­ve­ní Rebel­ky. Už reak­ce divá­ků z veřej­né gene­rál­ky nasvěd­čo­va­ly, že půjde o zda­ři­lý kus. Pre­mi­é­ro­vé pub­li­kum před­zvěs­ti potvr­di­lo a hereč­ky Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ku Křes­ťa­no­vou oce­ni­lo dlou­ho­tr­va­jí­cím potles­kem ve sto­je.
Pří­běh insce­na­ce nabí­zí pohled na dvě ženy, kte­ré se roz­hod­ly pro zásad­ní změ­nu ve svém ste­re­o­typ­ním živo­tě. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nich pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.
Přijď­te na někte­rou z repríz! V pro­de­ji jsou reprí­zy do února.


MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

Spe­ci­ál­ní­ho uve­de­ní se dočka­jí také dvě insce­na­ce Diva­dla MALÉ­hRY. Jejich Čte­ní ke kafi (28. 11. v 19.00) a Pohád­ky a MALÉ­hRY (7. 12. v 15.00) uve­de­me v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10 v Brně. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá obě­ma insce­na­cím pří­jem­nou atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedostane!
Vstu­pen­ky: Čte­ní ke kafizde / Pohád­ky a MALÉ­hRYzde


PŘEDPRODEJ NA ÚNOR

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 20. 11. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA LEDEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


THE NAKED TRUTH PRO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Diva­del­ní spo­leč­nost StageArt­Cz ve spo­lu­prá­ci s Masa­ry­ko­vým onko­lo­gic­kým ústa­vem při­pra­vu­je bene­fič­ní před­sta­ve­ní insce­na­ce The Naked Tru­th – Odha­le­ná prav­da, kte­ré se bude konat 9. 1. 2020.
Akce se koná při pří­le­ži­tos­ti 85. Výro­čí MOÚ. Výtě­žek z akce bude věno­ván MOÚ na nákup soft­wa­ru, kte­rý znač­ně zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je porov­ná­ní a vyhod­no­ce­ní radi­o­lo­gic­kých sním­ků mamo­gra­fie, kdy správ­né vyhod­no­ce­ní a závěr může mít pro paci­ent­ku cenu života.
V rám­ci koná­ní této bene­fi­ce se všich­ni zúčast­ně­ní zří­ka­jí náro­ku na hono­rář a akce pro­bí­há ve spo­lu­prá­ci a za pod­po­ry Diva­dla Bol­ka Polív­ky. StageArt­Cz nabí­zí spe­ci­ál­ní vstu­pen­ky v ceně 1000 Kč, kte­ré je mož­né zakou­pit pro­střed­nic­tvím Vítěz­sla­va Char­vá­ta ([email protected]).


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 17. 12. BIOSTORY

Kte­ré z před­sta­ve­ní Diva­dla MALÉ­hRY mělo pre­mi­é­ru v roce 2005?
A. Vep­řo, kne­d­lo, zelo
B. Čte­ní ke kafi
C. Nebe?

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.  Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 5. 12. 2019


ZVEME VÁS:


25. 11.  MINDGAME – Líbez­né vyhlídky

Čis­to­krev­ný thriller. Zapo­me­ne­te dýchat!
Autor: Antho­ny Horowi­tz, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Miroslav Etzler, Petr Hal­ber­sta­dt, Gab­rie­la Míčová

Když se Mark Sty­ler, autor „zaru­če­ně prav­di­vých“ detek­tiv­ních romá­nů, pokou­ší zís­kat roz­ho­vor s Eas­ter­ma­nem – zná­mým séri­o­vým vra­hem – nemá ani poně­tí do čeho se pouš­tí. Napřed musí dostat sou­hlas Dok­to­ra Farquha­ra – podi­vín­ské­ho ředi­te­le Líbez­ných vyhlí­dek – psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, v níž je Eas­ter­man držen. Brzy však zjis­tí, že nic není tako­vé, jak se zdá. Napří­klad kdo je ve sku­teč­nos­ti záhad­ný Bor­son? Odkud se přes­ně vza­lo maso v mra­zá­ku? Proč není kost­li­vec ve skří­ni? Dal­ší a dal­ší otáz­ky roz­tá­čí děsu­pl­nou spi­rá­lu při­chá­ze­jí­cích odpovědí.
Diva­del­ní hra Min­d­ga­me, kte­rou v čes­ké pre­mi­é­ře uvá­dí spo­leč­nost STAGEARTCZ, byla s vel­kým úspě­chem při­ja­ta brit­ským pub­li­kem a po své pre­mi­é­ře v The­a­t­re Mer­cu­ry v Col­ches­te­ru (1999) pře­bí­rá­na dal­ší­mi diva­dly až dosáh­la pro­slu­lé­ho Vau­de­ville The­a­t­re na lon­dýn­ském West Endu a od té doby je se stej­ným úspě­chem uvá­dě­na na mno­ha diva­del­ních jeviš­tích po celém svě­tě. Insce­na­ce není vhod­ná pro divá­ky do 15 let.

VSTUPENKY


26. 11. Kouř

Je to fajn faj­no­vý! Insce­na­ce na moti­vy kul­tov­ní­ho filmu.
Autor: Tomáš Vorel, Lumír Tuček, Režie: Kris­tý­na Koso­vá, Adam Svo­zil, Hra­jí: Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Voj­těch Říha, Jakub Burý­šek, Ondřej Brett, Voj­těch Joha­ník, Michal Sed­lá­ček, Mar­ce­la Čap­ko­vá, Kate­ři­na Krej­čí, Mar­ké­ta Haro­ko­vá, Lukáš Melník


Diva­del­ní adap­ta­ce kul­tov­ní­ho fil­mu Kouř pro Bez­ru­če při­pra­vi­li Kris­tý­na Koso­vá a Adam Svo­zil – dra­ma­tur­gic­ko-režij­ní dvo­ji­ce, kte­rá na sebe krát­ce po absol­vo­vá­ní DAMU strh­la svou pra­cí nema­lou pozor­nost. Jejich cílem neby­lo vytvo­řit kopii legen­dár­ní­ho fil­mu, nao­pak usi­lo­va­li o nový pohled na pří­běh, v němž se pod drs­ným humo­rem skrý­va­jí téma­ta, kte­rá ani po téměř tři­ce­ti letech od fil­mo­vé pre­mi­é­ry neztra­ti­la na aktu­ál­nos­ti. Navíc – jaké jiné měs­to by mělo vdech­nout slav­né­mu Kou­ři nový diva­del­ní život než prá­vě Ost­ra­va, kde se kdy­si natá­čel? Hvězd­ná kola byla roz­to­če­na a je to fajn – fajnový!

VSTUPENKY


30. 11. Hor­ská dráha

Komor­ní komedie.
Autor: Eric Assous, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková


Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO