Milé divač­ky, milí diváci,

prv­ní advent­ní nedě­le a zasně­že­né dny nám při­po­mí­na­jí blí­ží­cí se vánoč­ní svát­ky a úva­hy nad dár­ky pro své blíz­ké. Naším tipem na skvě­lý vánoč­ní dárek je kul­tur­ní záži­tek. V pro­de­ji je nyní čer­s­tvě pro­gram na leden a únor 2022.

Při­pra­vi­li jsme pro Vás opět pes­trou nabíd­ku před­sta­ve­ní — mj. Gin GameJiři­nou Boh­da­lo­vou, Osca­ra pro Emi­lyPetrem Kost­kou, Sil­ni­ciBárou Hrzá­no­vou nebo také odlo­že­nou pre­mi­é­ru Pro­slo­vuAnnou Polív­ko­vou.

Kom­plet­ní pro­gram s mož­nos­tí zakou­pe­ní vstu­pe­nek nalez­ne­te na webu diva­dla.
Pře­je­me Vám pev­né zdra­ví a těší­me se na Vás!

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


Výsta­va foto­gra­fií osob­nos­tí z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2022

Foyer diva­dla ozdo­bí foto­gra­fie z nové­ho cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře PROMĚNY 2022 s por­tréty zná­mých osob­nos­tí. Pro Nada­ci Archa Chan­tal je stej­ně jako v před­chá­ze­jí­cích letech nafo­til reno­mo­va­ný foto­graf Petr Kureč­ka. Ver­ni­sáž se koná ve čtvr­tek 16. pro­sin­ce od 16 hodin.

Mar­ta Kubi­šo­vá, Iva Jan­žu­ro­vá, Bolek Polív­ka, Anna Geisle­ro­vá, Ondřej Vet­chý, Voj­ta Kotek, Jan Cina, Vla­di­mír Polív­ka, Eva Sam­ko­vá, Bar­bo­ra Hrzá­no­vá, Chan­tal Poulla­in… jsou ten­to­krát na foto­gra­fi­ích Pet­ra Kureč­ky „bez pro­mě­ny“, sami za sebe, což celé­mu pro­jek­tu dává mno­hem osob­něj­ší ráz. Na strán­kách kalen­dá­ře jsou také zazna­me­ná­ny jejich odpo­vě­di na otáz­ku, co pro ně vlast­ně zna­me­ná “pro­mě­na”.

Kalen­dář Pro­mě­ny 2022 je dostup­ný tra­dič­ně ve dvou veli­kos­tech: kla­sic­ká veli­kost 33 x 33 cm za 400 Kč a limi­to­va­ná edi­ce 64 x 64 cm za 1 000 Kč. Výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­ře putu­je Nada­ci Archa Chantal.

Více infor­ma­cí na www.divadlobolkapolivky.cz a www.kalendarpromeny.cz.


Tipy na představení:


Pro­sí­me, abys­te měli na pamě­ti nová vlád­ní naří­ze­ní. Vstu­pen­ky naku­pu­je­te pou­ze v pří­pa­dě, že bude­te moci pod­mín­ky pro vstup na kul­tur­ní akce splnit.


Bož­ská Sarah 7. 12.

Iva Jan­žu­ro­vá v roli slav­né hereč­ky Sarah Bernhardt.

Autor: John Murrell, Režie: Ali­ce Nel­lis, Hra­jí: Iva Jan­žu­ro­vá, Igor Orozovič

KOUPIT VSTUPENKY

Komor­ní kome­di­ál­ně ladě­ná hra o něko­li­ka dnech na sklon­ku živo­ta hereč­ky Sáry Ber­nhar­d­to­vé, legen­dy fran­couz­ské­ho diva­dla, ve spo­leč­nos­ti jedi­né­ho muže — odda­né­ho tajem­ní­ka Geor­gea Pitoua. Gro­tesk­ní i jíma­vé roz­ho­vo­ry již nemo­hou­cí a nemoc­né hereč­ky s tajem­ní­kem, kte­rý trpě­li­vě sná­ší její roz­ma­ry i haš­te­ři­vost, ote­ví­ra­jí nejen pou­ta­vý pohled na svět pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, ale pře­de­vším do osa­mě­lé duše vel­ké osob­nos­ti svě­to­vé­ho divadla…


Tak já letim! 13. 12.

Vše se dá pře­žít s nad­hle­dem, sebe­i­ro­nií a humorem.

Autor: Peter Quil­ter, Režie: Petr Svojt­ka, Hra­je: Anna Polívková

KOUPIT VSTUPENKY

Neu­vě­ři­tel­ně upo­ví­da­ná výstřed­ní pět­a­čty­ři­cát­ni­ce Susan se roz­hod­ne osla­vit své naro­ze­ni­ny ces­tou do Aus­trá­lie. Sna­ží se tak zopa­ko­vat výlet, kte­rý pod­nik­la se svý­mi kama­rád­ka­mi před čtvrt­sto­le­tím. Ten­to­krát však ces­tu­je sama, sice se stej­ným oče­ká­vá­ním a sny, ale s pět­a­dva­ce­ti­le­tou zátě­ží zku­še­nos­tí. Její důvtip, šarm i cha­os ji při­mě­jí bilan­co­vat – iro­nic­ky a hoř­kosměš­ně se zamýš­lí nad přá­tel­stvím, lás­kou, osa­mě­los­tí a nástra­hách i rados­tech života.


Re:kabaret Re:start Live! 17. 12.

Pre­mi­é­ro­vý díl občas­ní­ku Re:kabaret se spe­ci­ál­ním hos­tem Annou Polívkovou.

Námět a režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár, Hra­jí: Anna Polív­ko­vá, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Pavol Seriš, Miroslav Sýko­ra, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Jan Špry­nar, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Michal Frid­rich, Diva­dlo X, kape­la VeHIBA

KOUPIT VSTUPENKY

Pes­t­rá směs ske­čů, stand-upů, pan­to­mi­my a impro­vi­za­ce oko­ře­ně­ná neko­rekt­ním humo­rem a mis­trov­ství vzác­né­ho hos­ta. Re:Kabaret Re:start zaměst­ná všech­ny vaše smys­ly a roz­vibru­je brá­ni­ci. Nech­te se okouz­lit hra­vým svě­tem klau­nů a kaba­ret­ní atmo­sfé­rou v pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kabaret.