Milí divá­ci,
28. sezó­na Diva­dla Bol­ka Polív­ky je již v plném prou­du. V sou­čas­né době pro Vás při­pra­vu­je­me dvě pre­mi­é­ry – pohád­ku Aby se děti divi­ly a ame­ric­kou kome­dii S lás­kou Mary v hlav­ní roli s Vero­ni­kou Žil­ko­vou. Během pod­zi­mu také nahra­zu­je­me jar­ní ter­mí­ny před­sta­ve­ní – dopo­ru­ču­je­me, abys­te si náhrad­ní ter­mín pohlí­da­li a pře­de­šli tak vznik­lým kom­pli­ka­cím. Hle­diš­tě diva­dla je v prů­bě­hu před­sta­ve­ní ochla­zo­vá­no, v sále je tak i přes povin­nost nasa­ze­ných rou­šek pří­jem­né kli­ma.
Pev­ně věří­me, že i přes aktu­ál­ní opat­ře­ní si k nám najde­te ces­tu a my Vám tak zpří­jem­ní­me tuto dobu kva­lit­ní­mi kul­tur­ní­mi zážit­ky.
Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


REBELKY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Pro naše pra­vi­del­né odbě­ra­te­le news­let­te­ru jsme při­pra­vi­li spe­ci­ál­ní last minu­te nabíd­ku na vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní Rebel­ky s Chan­tal Poulla­in v hlav­ní roli. Po zadá­ní kódu REBELKA zís­ká­te 50% sle­vu na záři­jo­vé ter­mí­ny 15. a 16. 9. 2020 od 19:00.
V bri­lant­ní fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou.

VSTUPENKY


PREMIÉRA ABY SE DĚTI DIVILY

Už ten­to víkend nás čeká prv­ní pre­mi­é­ra 28. sezó­ny. Odlo­že­né­ho uve­de­ní se 19. září dočká pohád­ka z pera Aloi­se Mikul­ky a v režii Zoji Miko­to­vé Aby se děti divi­ly. Dílo Aloi­se Mikul­ky při­ná­ší hod­ně rados­ti a fan­ta­zie a je psá­no tak, aby se děti oprav­du divi­ly. A tak se může­te v této hře setkat s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zažít spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem i pohy­bem, mlu­ve­nou řečí i zna­ko­vým jazykem. 

VSTUPENKY


PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me v pro­sin­ci, bude zahá­jen 16. 9. 2020 od 10.00. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních.
Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu ZIMA si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA PROSINEC SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


VERNISÁŽ VÝSTAVY — JIŘÍ SLÍVA

Zve­me Vás na ver­ni­sáž výsta­vy
JIŘÍ SLÍVA — “KLAUNI A JINÉ GRAFIKY“
v pátek 2. říj­na 2020 v 16:00 / foyer diva­dla / Jakub­ské nám. 5 / Brno


SOUTĚŽ O 3 x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 18. 10. S LÁSKOU MARY

V jed­né z hlav­ních rolí se před­sta­ví i Eva Novot­ná. Ve kte­ré dal­ší insce­na­ci ji může­te vídat?

A. Rebel­ky
B. Oscar pro Emi­ly
C. Hor­ská dráha

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: adamik(at)bolek.cz s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 1. 10. 2020.


2. 10. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Autor: Ing­mar Berg­man, Režie: Vla­di­mír Str­nis­ko, Hra­jí: Micha­e­la Badin­ko­vá, Michal Dlou­hý, Kamil Hal­bich, Bar­ba­ra Lukešová

Uni­ver­zit­ní vědec Johan a práv­nič­ka Mari­an­ne před­sta­vu­jí doko­na­lý man­žel­ský pár. Pod tím­to povr­chem však číha­jí pro­blémy, kte­ré jed­no­ho dne pro­lo­mí křeh­kou sko­řáp­ku dlou­ho­le­té­ho vzta­hu. Roz­pad man­žel­ství zna­me­ná vzda­lo­vá­ní se a opě­tov­né bouř­li­vé setká­vá­ní. Jeden z nej­u­přím­něj­ších milost­ných pří­bě­hů v ději­nách umě­lec­ké tvor­by před­vá­dí všech­ny polo­hy milost­né­ho vzta­hu, od okouz­le­ní až po bru­tál­ní rvač­ku. Vyja­dřu­je však také nadě­ji, že ti, co spo­lu pro­ži­li život, jsou svá­zá­ni něž­ným pou­tem a jeden pro dru­hé­ho se nikdy nemo­hou stát cizinci.

VSTUPENKY


10. 10. a 17. 11. BOŽSKÁ SARAH

Autor: John Murrell, Režie: Ali­ce Nel­lis, Hra­jí: Iva Jan­žu­ro­vá, Igor Orozovič

Komor­ní kome­di­ál­ně ladě­ná hra o něko­li­ka dnech na sklon­ku živo­ta hereč­ky Sáry Ber­nhar­d­to­vé, legen­dy fran­couz­ské­ho diva­dla, ve spo­leč­nos­ti jedi­né­ho muže – odda­né­ho tajem­ní­ka Geor­gea Pitoua. Gro­tesk­ní i jíma­vé roz­ho­vo­ry již nemo­hou­cí a nemoc­né hereč­ky s tajem­ní­kem, kte­rý trpě­li­vě sná­ší její roz­ma­ry i haš­te­ři­vost, ote­ví­ra­jí nejen pou­ta­vý pohled na svět pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, ale pře­de­vším do osa­mě­lé duše vel­ké osob­nos­ti svě­to­vé­ho divadla…

VSTUPENKY


22. 10. SMOLÍKOVI

Autor: Hánusz Miró, Režie: Miroslav Hanuš, Hra­jí: Sabi­na Remun­do­vá, Bohu­mil Kle­pl / Miroslav Hanuš, Jana Stry­ko­vá / Micha­e­la Váňo­vá, Vác­lav Jílek / Jan Medu­na, Jiří Ploy­har, Radim Madeja / Zby­něk Šporc, Micha­e­la Váňo­vá / Eliš­ka Hanušová

Před­sta­ve­ní s pís­nič­ka­mi na moti­vy kul­tov­ní­ho maďar­ské­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, urče­né pro divá­ky od sed­mi do sto sed­mi let. Pro­slu­lá maďar­ská rodin­ka, kte­rá potě­ši­la už nejmé­ně půl země­kou­le. Teď máte popr­vé mož­nost vidět je v diva­dle, a tedy živé. Stej­ně jako psa Zor­ra, koč­ku Žofii a jejich neod­byt­né­ho sou­se­da dr. Halí­ře. Pro­ži­li spo­leč­ně už mno­ho pří­hod, ale ješ­tě nikdy se nevy­da­li Ládín­ko­vou nafu­ko­va­cí kos­mic­kou lodí na výpra­vu do vesmí­ru. To se jim neče­ka­ně při­ho­dí až v tom­to zbru­su novém pří­bě­hu. Při­stá­va­jí na pla­ne­tě, kte­rou nezna­jí nejen oni, ale ani vy. A aby se moh­li vrá­tit zpát­ky, musí…

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO