Milé divač­ky, milí diváci,

už zít­ra ote­vře­me brá­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v rám­ci koná­ní tra­dič­ní Noci diva­del! Bude­te tak mít jedi­neč­nou mož­nost zažít diva­dlo tro­chu jinak! Těšit se může­te na pro­gram ve foyer, kde po celou dobu bude při­pra­ve­ný ori­gi­nál­ní foto­kou­tek s foto­sou­tě­ží o vol­né vstu­pen­ky, kniž­ní swap a inter­ak­tiv­ní insta­la­ci Národ sobě?.
Mimo ten­to pro­gram může­te navští­vit dvě komen­to­va­né pro­hlíd­ky diva­dla s kou­zel­ní­kem Mišu­ge, pro­mí­tá­ní doku­men­tů Kra­ji­na v tís­ni a Jiří Pecha, herec a mimo­řád­ný kon­cert sku­pi­ny VeHi­Ba.
Po celou dobu koná­ní akce může­te také navští­vit naši spe­ci­ál­ní poklad­nu, kde zakou­pí­te vstu­pen­ky s 50% sle­vou na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polívky.

Kom­plet­ní pro­gram i s kon­krét­ní­mi časy nalez­ne­te na webu diva­dla.
Těší­me se na vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


CD  ZAMRZLÉ ÚSMĚVY

– BOLEK POLÍVKA A DAVID ROTTER

Nej­no­věj­ší hudeb­ní CD dlou­ho­le­tých kole­gů a přá­tel Bol­ka Polív­ky a Davi­da Rot­te­ra vychá­zí v době, kte­rá je nejen pro uměl­ce zce­la výji­meč­ná. Album je sle­dem tex­tů, pís­ní a melod­ra­mů vzná­še­jí­cích se nad rea­li­tou toho­to svě­ta. Svým se sna­ží uká­zat a při­po­me­nout, jak je fan­ta­zie hlu­bo­ká a bez­bře­há, jak doká­že člo­vě­ka povznést a dodat mu sílu a ener­gii do života.
Pře­je­me si, aby album bylo pří­jem­nou návště­vou Bol­ka Polív­ky a Davi­da Rot­te­ra u vás doma!
CD Zamrz­lé úsměvy zakou­pí­te v poklad­ně diva­dla nebo na diva­del­ním e‑shopu.


Pro­sí­me, abys­te měli na pamě­ti nová vlád­ní naří­ze­ní. Vstu­pen­ky naku­puj­te pou­ze v pří­pa­dě, že bude­te moci pod­mín­ky pro vstup na kul­tur­ní akce splnit.


Rebel­ky — 27. 11. a 28. 12.

Autor: Pierre Pal­ma­de, Chris­to­phe Duthu­ron, Režie: Anto­nín Pro­cház­ka, Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Ště­pán­ka Křesťanová

VSTUPENKY

Když pře­te­če pohár trpě­li­vos­ti, dochá­zí čas­to na radi­kál­ní řeše­ní. V bri­lant­ní fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nás pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.


Hor­ská drá­ha — 28. 11. a 29. 12.

Autor: Eric Assous, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Milan Kňaž­ko, Jit­ka Ježková

VSTUPENKY

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.


Rou­en 44 — 3. 12. a 11. 12.

Autor a režie: Jiří Pokor­ný, Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Klá­ra Trojanová

VSTUPENKY

Dvě ženy, kte­ré se nebo­jí ris­ko­vat život a bojo­vat za svou věc. Obě pro lás­ku, ale přes­to­že jsou důvěr­né zná­mé, ocit­nou se v nelí­tost­ném stře­tu. Fran­cie je již čtvr­tým rokem v oku­pa­ci. V malém poko­ji v Rou­en, v srd­ci Nor­man­die, vyplou­va­jí na povrch tem­ná tajem­ství. Ope­ra­ce Over­lord a tedy vylo­dě­ní spo­jen­ců je na spadnutí.