Milé divač­ky, milí diváci,

děku­je­me za váš neu­tu­cha­jí­cí zájem o kul­tu­ru. Vaše čas­té ova­ce ve sto­je nám děla­jí upřím­nou radost a vná­ší čer­s­tvý vítr do pla­chet naše­ho diva­dla. S nad­še­ním míří­me k dvě­ma lis­to­pa­do­vým pre­mi­é­rámROUEN 44 a PROSLOV, při­čemž pre­mi­é­rou insce­na­ce Pro­slov záro­veň osla­ví­me letoš­ní Noc diva­del s téma­tem Fre­sh Air.

Věří­me, že kul­tu­ra obec­ně bude moct na pod­zim vol­ně dýchat a těší­me se na vás. A aby vám u nás bylo ješ­tě líp, může­te si veče­ry zpří­jem­nit ve foyer na našem novém diva­del­ním baru DBP by ELEMENT, kde je pro vás při­pra­ve­na pes­t­rá nabíd­ka nápo­jů a občer­stve­ní. Bar je ote­vřen vždy od 17:30 a nejmé­ně také hodi­nu po kon­ci kaž­dé­ho představení.

Abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat řadu aktu­ál­ně plat­ných opat­ře­ní. Pev­ně věří­me, že to nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho čekali.

Těší­me se na vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


PREMIÉRY ROUEN 44 A PROSLOV

Lis­to­pad se v Diva­dle Bol­ka Polív­ky pone­se v duchu oče­ká­va­ných premiér!
Těšit se může­te hned na dvě – autor­skou hru Jiří­ho Pokor­né­ho Rou­en 44, kte­rou napsal „na tělo“ Chan­tal Poulla­in a Klá­ře Tro­ja­no­vé. V dra­ma­tic­ké kome­dii o tom, že sud s pra­chem se nedá ututlat, se setká­te s dvě­ma žena­mi, kte­ré se nebo­jí ris­ko­vat život a bojo­vat za svou věc.
Dru­hou plá­no­va­nou pre­mi­é­rou je autor­ský pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polív­ko­vé Pro­slov, ve kte­rém se poku­sí najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života…


PRODEJ VSTUPENEK NA LISTOPAD A PROSINEC

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je zbý­va­jí­cí lis­to­pa­do­vá a pro­sin­co­vá před­sta­ve­ní! Rádi bys­te za námi vyra­zi­li a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho programu!
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te jak na webu diva­dla, tak si jej může­te STÁHNOUT ZDE.
Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku od 10:00 do 19:00.


POHÁDKY PRO DĚTI

Rádi bys­te se svý­mi rato­lest­mi vyra­zi­li do diva­dla? Tak to urči­tě navštiv­te naši nej­no­věj­ší pohád­ku Aby se děti divi­ly z pera Aloi­se Mikul­ky, kde spo­leč­ně s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zaži­je­te spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem i pohy­bem, mlu­ve­nou řečí i zna­ko­vým jazykem.


VÝSTAVA OBRAZŮ PŘÍRODA MAGICKÁ

Foyer diva­dla od 4. lis­to­pa­du do 14. pro­sin­ce zapl­ní výsta­va Pří­ro­da magic­ká. Své obra­zy před­sta­ví absol­vent­ka brněn­ské archi­tek­tu­ry Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá. Ver­ni­sáž se usku­teč­ní 4. lis­to­pa­du v 16:00.


THE NAKED TRUTH— ODHALENÁ PRAVDA / 27. 10. v 19:00

Dojem­ná kome­die, kte­rá je výzvou všem ženám a osla­vou jejich síly posta­vit se nepří­z­ni osudu.

Autor: Dave Simp­son, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Gab­rie­la Míčo­vá, Pet­ra Špindle­ro­vá, Danie­la Cho­dě­ro­vá / Klá­ra Apo­le­ná­řo­vá, Ale­na Hlad­ká / Anež­ka Ruse­vo­vá, Anna Strop­nic­ká / Hana Kus­n­je­ro­vá, Natá­lie Tichán­ko­vá / Alž­bě­ta Vaculčiaková

VSTUPENKY

Síla tan­ce, síla přá­tel­ství, síla poro­zu­mě­ní pro­po­jí šest žen a při­mě­je je odha­lit o sobě prav­du a doká­že, že sto­jí za to čelit nepří­z­ni osu­du, ať jak­ko­li kru­té­mu. Pro­střed­nic­tvím kur­zu pole dan­ce ve ven­kov­ské tělo­cvič­ně, od kte­ré­ho kaž­dá oče­ká­vá něco jiné­ho, zvý­šit si sebe­vě­do­mí, sho­dit pár kilo, udr­žet si chla­pa nebo si ho najít, ale ani jed­na si neu­vě­do­mu­je, jak moc to ovliv­ní jejich život, dospě­jí přes nej­růz­něj­ší nesho­dy ke spo­leč­né­mu rozhodnutí…
Diva­dlo pro ženy a o ženách, kte­ré musí bez­pod­mí­neč­ně vidět muži (pokud se odváží).


MISERY / 1. 11. v 19:00

Diva­del­ní adap­ta­ce svě­to­vé­ho best­selle­ru mis­tra horo­ru Ste­phe­na Kinga.

Autor: Wil­li­am Gol­d­man na moti­vy Ste­phe­na Kin­ga, Režie: Ondřej Sokol, Hra­jí: Zla­ta Ada­mov­ská, Petr Ště­pá­nek, Petr Pěk­nic / Petr Meissel

VSTUPENKY

Zla­ta Ada­mov­ská v mimo­řád­né a napros­to neče­ka­né roli odda­né fanyn­ky, a Petr Ště­pá­nek coby spi­so­va­tel, jehož kni­hy hlav­ní hrdin­ka milu­je tak nesmír­nou lás­kou, že je pro ni schop­ná i zabít. Doko­na­lá kom­bi­na­ce tem­né­ho humo­ru a dechbe­rou­cí­ho napětí.


SRNKY / 30. 11. v 19:00

Pří­běhy o nešťast­ných debilech.

Autor a režie: Tomáš Svo­bo­da, Režie: Tomáš Svo­bo­da, Hra­jí: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalec­ký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kris­te­ko­vá, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Mila­da Vyhnál­ko­vá, Kris­tý­na Štarhová

VSTUPENKY

Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. A samo­zřej­mě nechy­bí ani jejich ženy, milen­ky, „zau­čo­va­tel­ky“. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy najdou rozuz­le­ní až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud…