Milé divač­ky, milí diváci,
moh­lo by se zdát, že násle­du­jí­cí řád­ky jsou apríl, ale není to tak! Oprav­du uvol­ňu­je do pro­de­je dub­no­vý pro­gram! Jako kaž­dý rok uve­de­me před­sta­ve­ní Žiž­kov­ské­ho diva­dla Járy Cimr­ma­na a nebu­dou chy­bět ani novin­ky! Tou nej­vět­ší bude v dru­hé polo­vi­ně dub­na svě­to­vá pre­mi­é­ra hry Kar­la Ste­i­gerwal­da s Bol­kem Polív­kou v hlav­ní roliKdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí)!
Kom­plet­ní pro­gram s mož­nos­tí zakou­pe­ní vstu­pe­nek nalez­ne­te na webu diva­dla.
Těší­me se na vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


PRODEJ VSTUPENEK NA DUBEN

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je dub­no­vá před­sta­ve­ní! Rádi bys­te vyra­zi­li k nám do diva­dla a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho pro­gra­mu! Spe­ci­ál­ně pro vás je již spuš­těn onli­ne pro­dej vstu­pe­nek – sta­čí jen zadat hes­lo DBPDUB.
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu diva­dla nebo si jej může­te STÁHNOUT ZDE. Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku v čase 10:00–12:00, 12:30–19:00.


TIPY NA PŘEDSTAVENÍ:


ZAHRADNÍČEK / VŠE MÉ JE TVÉ 6. 3.

Režie: Jan Nebeský, Hra­jí: Saša Raši­lov, Lucie Trmíková

VSTUPENKY

Vždyť všech­no mé je tvé a všech­no tvé je mé a ty a já jed­no jsme.

Jan a Marie Zahrad­níč­ko­vi byli man­že­lé 15 let, z nichž byl on 9 roků věz­něn v komu­nis­tic­kém lág­ru. Po jeho zatče­ní v roce 1951 byla Marie s jejich tře­mi dět­mi vystě­ho­vá­na z bytu, aby skon­či­la na stát­ním stat­ku bez vody, elektři­ny a tope­ní. Když byl věz­něn, jejich dvě dce­ry zemře­ly na otra­vu hou­ba­mi. Byl pro­puš­těn na pohřeb s tím, že už se nemu­sí vra­cet, ale pak jej stej­ně odvez­li zpět do věze­ní. Marie přes­to stih­la počtvr­té otě­hot­nět. Své čtvr­té dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čty­ři měsí­ce nato zemřel. Devět let man­žel­ství na dál­ku, devět let dopis­ní­ho otcov­ství, devět let lás­ky přes papír. A mezi řád­ky vše­chen ten exis­tenč­ní shon, bolest i smíření.


RIADITEL’KY ZEMEGULE 7. 3.

Autor a režie: Vili­am Kli­má­ček, Hra­jí: Boži­da­ra Tur­zo­no­vo­vá, Dari­na Abra­há­mo­vá, Moni­ka Horváthová

VSTUPENKY

Tri gene­rá­cie slo­ven­ských here­čiek v bri­lant­nej komé­dií o intím­nom aj verej­nom sve­te oko­lo nás.
„Svet by bol o čosi lep­ší, keby mal krás­ne upra­ta­né ministerstvá.“
Noc na minis­ter­stve zahra­nič­ných vecí. Tri upra­to­vač­ky sa pri prá­ci bavia o svo­jich živo­toch, milen­coch a roz­chodoch a popri tom majú zaru­če­ný recept, ako upra­tať dneš­ný roz­há­d­za­ný svet. Komé­dia o nor­mál­nych ľuďoch, ktorí sa sna­žia vyznať v cha­o­se súčas­nos­ti a pri­tom sa nezbláz­niť. Pani Judit (hlav­ná rola, písa­ná pre Boži­da­ru Tur­zo­no­vo­vú) pochá­d­za údaj­ne z býva­lej šľach­tic­kej rodi­ny a upra­to­va­ním si chce udr­žať nie­len vlast­nú dôstoj­nosť, ale aj nive­au tej­to kra­ji­ny. Dari­na (Dari­na Abra­há­mo­vá) sní­va o milen­co­vi z Ang­lic­ka, kto­rý ju už-už poži­a­da o ruku, len zati­aľ ako­si nemá na to čas a najmlad­šia Moni­ka (Moni­ka Horvátho­vá) prišla na minis­ter­stvo upra­to­vať po prvý raz. Postup­ne sa vyná­ra jej tajom­stvo a sku­toč­ný dôvod, pre­čo je tu.


LADY OSKAR 11. 3.

Autor: Guillau­me Méla­nie, Režie: Jana Pau­lo­vá, Hra­jí: Jana Pau­lo­vá, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Ham­pl, Jan Kříž, Deni­sa Pfause­ro­vá, Ven­du­la Fia­lo­vá, Bar­bo­ra Vyskočilová

VSTUPENKY

Jana Pau­lo­vá v nové diva­del­ní komedii!
Kdo by neznal Oska­ra, kul­tov­ní fil­mo­vou kome­dii, jeden ze skvos­tů ve fil­mo­gra­fii Loui­se de Funése! Film byl nato­čen dle vel­mi úspěš­né fran­couz­ské diva­del­ní hry, kte­rá poslou­ži­la jako před­lo­ha i pro sou­čas­nou kome­dii Lady Oskar, tedy moder­ni­zo­va­nou ver­zi, kte­rá ten­to­krát dává vel­kou herec­kou pří­le­ži­tost v hlav­ní roli ženě – komič­ce. Po pod­ni­ka­te­li Ber­tran­do­vi tedy nyní při­chá­zí Cla­ra Bar­nier, stej­ně rázná pod­ni­ka­tel­ka, mat­ka, šéfo­vá i man­žel­ka, jíž nic na svě­tě nezlo­mí… kro­mě její vlast­ní rodi­ny. Vděč­né výzvy, kte­rou nabí­zí hlav­ní role, se cho­pí jed­na z nej­po­pu­lár­něj­ších kome­di­ál­ních here­ček u nás Jana Pau­lo­vá, pro níž se Lady Oskar sta­ne režij­ním debutem.