Milé divač­ky, milí divá­ci,

máme vel­kou radost, že po dlou­hé odml­ce opět usly­ší­me váš smích, kte­rý nám v posled­ních měsí­cích tolik chy­běl! Pří­z­ni­vá epi­de­mic­ká situ­a­ce nám totiž umož­ňu­je na pře­lo­mu květ­na a červ­na ode­hrát v diva­dle dvě spe­ci­ál­ní před­sta­ve­ní Tera­pii sdí­le­ním (28. květ­na v 19:00) s Ester Geisle­ro­vou a Hon­zou Vojt­kem a oblí­be­nou kome­dii DNA (1. červ­na v 19:00) s Annou a Bol­kem Polív­ko­vý­mi

Aby té rados­ti neby­lo málo, od 12. červ­na do 16. srp­na se na vás bude­me těšit i na Let­ních scé­nách v Brně, Miku­lo­vě a ve Slav­ko­vě u Brna, kde je při­pra­ven pro­gram plný osvěd­če­ných titu­lů, ale i z řady nových her, kte­ré bude mož­né vidět úpl­ně popr­vé!

Abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat hygi­e­nic­ká opat­ře­ní. Pev­ně však věří­me, že to nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho čeka­li.
Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky


PRODEJ VSTUPENEK NA LETNÍ SCÉNY DBP

Rádi bys­te za námi vyra­zi­li na Let­ní scé­ny a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z pes­t­ré­ho pro­gra­mu
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te jak na webu diva­dla, tak si jej může­te STÁHNOUT ZDE.
Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku od 12:00 do 18:00.


PREMIÉRA S LÁSKOU MARY

Dlou­ho oče­ká­va­ná pre­mi­é­ra nové kome­die S lás­kou MaryVero­ni­kou Žil­ko­vou v hlav­ní roli se dočká své­ho prv­ní­ho uve­de­ní na Let­ní scé­ně v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře! 
Hoř­kou kome­dii o tom, jak je důle­ži­tá tole­ran­ce a respek­to­vá­ní jiných, nebo o tom, že živo­tu se má jít napro­ti uvi­dí­te v před­pre­mi­é­ře 17. červ­na a v pre­mi­é­rách 17. a 18. čer­ven­ce od 20:30.

CHCI BÝT MEZI PRVNÍMI DIVÁKY