Milé divač­ky, milí diváci,
obec­ně pla­tí, že smích léčí. Pro­to pro Vás hra­je­me dál! Pozi­tiv­ních myš­le­nek není nikdy dost, uvol­ňu­je­me tedy do pro­de­je břez­no­vá představení.
Opět jsme si pro Vás při­pra­vi­li pes­t­rý diva­del­ní koktej — mj. Ria­di­tel’­ky zeme­gu­leBoži­da­rou Tur­zo­no­vo­vou, Vzpo­mín­ky zůsta­nouPetrem Ště­pán­kem, Tři grá­cie z umakar­tu se Zla­tou Ada­mov­skou nebo také prv­ní letoš­ní reprí­zu Pozemš­ťa­naPavlem Seri­šem.
Kom­plet­ní pro­gram s mož­nos­tí zakou­pe­ní vstu­pe­nek nalez­ne­te na webu diva­dla.
Pře­je­me Vám pev­né zdra­ví a těší­me se na Vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


PRODEJ VSTUPENEK NA BŘEZEN

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je břez­no­vá před­sta­ve­ní! Rádi bys­te za námi vyra­zi­li a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vybí­rej­te z naše­ho programu!
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu diva­dla nebo si jej může­te STÁHNOUT ZDE. Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku v čase 10:00–12:00, 12:30–19:00.


TIPY NA PŘEDSTAVENÍ:


Pro­sí­me, abys­te měli na pamě­ti nová vlád­ní naří­ze­ní. Vstu­pen­ky naku­pu­je­te pou­ze v pří­pa­dě, že bude­te moci pod­mín­ky pro vstup na kul­tur­ní akce splnit.


ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 2. 2.

Autor: Richard Alfie­ri, Režie: Zde­něk Dušek, Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Mar­tin Kraus

VSTUPENKY

Str­hu­jí­cí herec­ký duet o lid­ské opuš­tě­nos­ti a nikdy neu­mí­ra­jí­cí nadě­ji v lep­ší zítřky!

Šest týd­nů tan­ce, šest týd­nů poro­zu­mě­ní a hle­dá­ní spo­leč­né řeči. Mada­me Lily Harri­son si nají­má Micha­e­la Minetti­ho, aby ji nau­čil swing, tan­go, val­čík, fox­trot, cha-chu a moder­ní tanec. Oba pro­chá­zí těž­kým život­ním obdo­bím a i přes­to, že spo­lu zdán­li­vě nema­jí nic spo­leč­né­ho nako­nec najdou spo­leč­nou řeč a vzá­jem­ně si pomůžou.


OSCAR PRO EMILY 11. 2.

Autor: Fol­ker Bohnet, Ale­xan­der Ale­xy, Režie: Petr Sla­vík, Hra­jí: Car­men Maye­ro­vá, Petr Kost­ka, Vác­lav Jílek / Ivan Lupták

VSTUPENKY

Kon­ver­zač­ní kome­die s pře­kva­pi­vý­mi zvraty.

Stár­nou­cí man­žel­ský pár Emi­ly a Hen­ry čeka­jí na pře­dá­vá­ní Osca­rů. Oba dou­fa­jí, že jejich celo­ži­vot­ní herec­ké dílo bude odmě­ně­no. Čas do večer­ní­ho cere­mo­ni­á­lu si krá­tí dis­ku­se­mi o vhod­ném oble­če­ní a vzpo­mín­ka­mi. Jakmi­le se obje­ví Jeff z donáš­ko­vé služ­by, mají koneč­ně pub­li­kum, kte­ré tolik potře­bu­jí. Mla­dý poslí­ček ovšem svý­mi zví­da­vý­mi otáz­ka­mi brzy odha­lí, že ne vše, co si mys­lí a říka­jí, je prav­da. A na závěr při­jde vel­ké překvapení…


MÝCENÍ 14. 2.

Autor: Tho­mas Ber­nhard, Režie: Jan Miku­lá­šek, Hra­jí: Jakub Žáček, Mag­da­lé­na Sido­no­vá, Jan Hájek, Joha­na Matouš­ko­vá, Jana Plod­ko­vá, Vác­lav Vašák, Dita Kap­la­no­vá, Petr Jeništa

VSTUPENKY

„Líbí se mi na Vás vaše dušev­ní odvaha.“

Malý poko­jí­ček napě­cho­va­ný obra­zy a hos­ty se stá­vá dusi­vě sevře­ným dějiš­těm umě­lec­ké veče­ře, s jejímž začát­kem se stá­le čeká na her­ce Národ­ní­ho diva­dla. Ze slav­nost­ní­ho setká­ní se sta­ne hlu­bo­ká, iro­nic­ká i jíz­li­vě zábav­ná son­da do živo­ta lep­ší spo­leč­nos­ti. Přes­né režij­ní vede­ní, herec­ká sou­hra a nápa­di­tá scé­no­gra­fie pře­lé­va­jí divác­ké emo­ce od smí­chu k plá­či, od humo­ru a nad­sáz­ky k bez­na­děj­né zprá­vě o nás samých.