Milí divá­ci,
v novém roce nepo­le­vu­je­me a stá­le pro Vás při­pra­vu­je­me novin­ky. V rám­ci prá­vě spuš­tě­né­ho před­pro­de­je na duben se může­te těšit na kla­si­ku Vyšet­řo­vá­ní ztrá­ty tříd­ní kni­hy v podá­ní Diva­dla Járy Cimr­ma­na nebo kri­ti­ka­mi vyzdvi­ho­va­né Pří­zra­ky z pro­duk­ce Dej­vic­ké­ho diva­dla. Vaší pozor­nos­ti by však také nemě­la ujít napří­klad insce­na­ce Tře­tí prst na levé ruce s Ivou Pazder­ko­vou a Mar­ti­nou Ran­do­vou v hlav­ních rolích. Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážitky.
Těší­me se na Vás! Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


DIVADLO NA ZÁBRADLÍ V DBP

Na insce­na­ce DNZ se může­te těšit v úno­ru a břez­nu. V úno­ru při­ve­ze praž­ský sou­bor svou novin­ku Taj­ný agent, adap­ta­ci nezvykle aktu­ál­ní­ho romá­nu vyprá­vě­jí­cí pří­běh z Lon­dý­na o jed­né bom­bě, kte­rá měla způ­so­bit strach a cha­os a na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a při­blí­žit Bri­tá­nii zájmům Rus­ka. V břez­nu to pak bude insce­na­ce Per­so­ny vychá­ze­jí­cí z obsáh­lé­ho díla Ing­ma­ra Berg­ma­na. V novém tva­ru se potká­va­jí Berg­ma­no­vy hlu­bo­ko­my­sl­né, zachmu­ře­né a osu­dem zkou­še­né posta­vy, aby vznik­la nová spo­je­ní a nové význa­my. V blí­že neu­r­či­tém bytě se ode­hrá­va­jí v podá­ní osmi her­ců zhuš­tě­ná dra­ma­ta, s kaž­dým novým nájem­ní­kem při­chá­zí i nový pří­běh – stří­da­jí se zde tvá­ře, osu­dy, pří­běhy i nála­dy. Obě insce­na­ce uvi­dí­te v Brně úpl­ně poprvé!


MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

Po úspěš­ném lis­to­pa­do­vém ter­mí­nu Čte­ní ke kafi, kte­ré se kona­lo ve Fres­ko­vém sále na Zel­ném trhu, při­dá­vá­me ter­mí­ny v břez­nu (13. 3.) a v dub­nu (22. 4.). Před­sta­ve­ní se koná v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá­vá insce­na­ci pří­jem­nou komor­ní atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedo­sta­ne! Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit ZDE.


LETNÍ SCÉNA DBP V MIKULOVĚ!

Po úspěš­ném I. roč­ní­ku Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v Miku­lo­vě jsme se roz­hod­li opa­ko­vat akci i v příš­tím roce! V ter­mí­nu od 13. do 17. čer­ven­ce 2020 se opět může­te těšit na před­sta­ve­ní v pro­stře­dí maleb­né­ho Miku­lo­va. Prv­ní dvě před­sta­ve­ní DNA uvol­ňu­je­me do pro­de­je už nyní!


PŘEDPRODEJ NA DUBEN

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, pro­sin­co­vý před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me dru­hou stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 15. 1. 2020 v 10.00.  V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA DUBEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


SOUTĚŽ O 3 x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 13. 2. TRANSKY, BODY, VTEŘINY

Před­sta­ve­ní Tran­sky, body, vte­ři­ny přiveze:

A. La Fabrika
B. Diva­dlo Pet­ra Bezruče
C. Stu­dio DVA divadlo

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.  Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 3. 2. 2020.


TAJNÝ AGENT 4. 2.

Autor: Jose­ph Conrad / DJ, Režie: David Jařab, Hra­jí: Jiří Vyo­rá­lek, Anna Fia­lo­vá, Petr Čtvrt­ní­ček, Jiří Čer­ný, Jakub Žáček, Vác­lav Vašák, Voj­těch Vondráček

Závě­reč­ný díl brit­ské­ho triptychu v Diva­dle Na zábrad­lí. Po Shake­spea­ro­vi a Doy­lo­vi se ten­to­krát bude tavit kla­sik brit­ské moder­ní lite­ra­tu­ry Jose­ph Conrad (1857–1924) – v režij­ním, tex­to­vém i scé­nic­kém ucho­pe­ní kme­no­vé­ho reži­sé­ra Davi­da Jařa­ba. Pan Ver­loc pro­vo­zu­je anar­chis­tic­kou živ­nost, ale je záro­veň rus­kým agen­tem. Východ­ní moc­nost už nechce jen neškod­ná udá­ní na radi­kál­ní sou­dru­hy, ale poža­du­je za své pení­ze sku­teč­né činy. Nezvykle aktu­ál­ní román vyprá­ví pří­běh z Lon­dý­na o jed­né bom­bě, kte­rá měla způ­so­bit strach a cha­os a na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a při­blí­žit Bri­tá­nii zájmům Rus­ka. Son­da o záni­ku lás­ky a rodi­ny v sou­ko­lí dějin.

VSTUPENKY


TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE 15. 2.

Autor: Der­mot Cana­van, Režie: Mar­tin Vokoun, Adéla Šoto­lo­vá, Hra­jí: Iva Pazder­ko­vá, Mar­ti­na Randová

Neo­by­čej­ný pří­běh oby­čej­né irské rodiny.
Dvě sest­ry, kte­ré si býva­ly vel­mi blíz­ké, se dnes už téměř neví­da­jí. Neče­ka­ná udá­lost je však jed­no­ho dne zno­vu sve­de dohro­ma­dy. S not­nou dáv­kou odva­hy, lás­ky i své­ráz­né­ho humo­ru se ve vzpo­mín­kách vydá­va­jí do dob své­ho dět­ství a dospí­vá­ní, aby si k sobě zno­vu našly ces­tu. Tře­tí prst na levé ruce je hra o blíz­kos­ti, bez­pod­mí­neč­né lás­ce, tan­ci a nadě­ji na odpuštění.

VSTUPENKY


DUET PRO JEDEN HLAS  28. 2.

Autor: Tom Kem­pin­ski, Režie: Vik­tor Poles­ný, Hra­jí: Zuza­na Sti­ví­no­vá, Jan Novotný

Roz­trou­še­ná skleró­za ver­sus rea­li­ta. Pří­běh houslo­vé vir­tu­óz­ky Ste­pha­nie Abra­hams, z pera Toma Kem­pin­ské­ho, v pře­kla­du Micha­e­la Žan­tov­ské­ho, v herec­kém kon­cer­tu Zuza­ny Sti­ví­no­vé a Jana Novot­né­ho. Je mož­né slo­žit roz­lo­že­né­ho člo­vě­ka zpátky?

VSTUPENKY


 PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO