Milé divač­ky, milí diváci,
ven­ku se koneč­ně pro­bou­zí jaro, ale my neza­há­lí­me a jsme myš­len­ka­mi v létě! Prá­vě pro vás uvol­ňu­je­me do pro­de­je vět­ši­nu před­sta­ve­ní, kte­rá jsme při­pra­vi­li na 7. roč­ník Let­ních scén Diva­dla Bol­ka Polív­ky v Brně, Miku­lo­vě a ve Slav­ko­vě u Brna. Mimo to sou­běž­ně začí­ná­me pro­dá­vat i květ­no­vá před­sta­ve­ní kona­ná v našem divadle.
Kom­plet­ní pro­gram s mož­nos­tí zakou­pe­ní vstu­pe­nek nalez­ne­te na webu diva­dla.
Rádi bychom vás také pozva­li na blí­ží­cí se pre­mi­é­ry nové insce­na­ce Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí), kte­rou v těch­to dnech pil­ně zkoušíme.
Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky


PRODEJ VSTUPENEK NA KVĚTEN A LETNÍ SCÉNY

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je před­sta­ve­ní v květ­nu a na Let­ních scé­nách! Rádi bys­te za námi vyra­zi­li a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho programu!
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu diva­dla nebo si jej může­te stáh­nout pod těmi­to odka­zy: KVĚTEN (hes­lo pro pré­mi­o­vý pro­dej: DBPMAJ), LETNÍ SCÉNY 2022 (hes­lo pro pré­mi­o­vý pro­dej: DBPLETO).
Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku v čase 10:00–12:00, 12:30–19:00.


TIPY NA PŘEDSTAVENÍ:


ROUEN 44 — 17. 3., 16. 4. v 19:00

Autor a režie: Jiří Pokor­ný, Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Klá­ra Trojanová

VSTUPENKY

Dra­ma­tic­ká kome­die o tom, že sud s pra­chem se nedá ututlat. Dvě ženy, kte­ré se nebo­jí ris­ko­vat život a bojo­vat za svou věc. Obě pro lás­ku, ale přes­to­že jsou důvěr­né zná­mé, ocit­nou se v nelí­tost­ném stře­tu. Fran­cie je již čtvr­tým rokem v oku­pa­ci. V malém poko­ji v Rou­en, v srd­ci Nor­man­die, vyplou­va­jí na povrch tem­ná tajem­ství. Ope­ra­ce Over­lord a tedy vylo­dě­ní spo­jen­ců je na spadnutí.


POZEMŠŤAN — 19. 3. v 19:00

Autor a hra­je: Pavol Seriš, Režie: Hana Mikolášková

VSTUPENKY

Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem. Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?

Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.


VZPOMÍNKY ZŮSTANOU — 25. 3. v 19:00

Autor: Ber­nard Sla­de, Režie: Vik­tor Poles­ný, Hra­jí: Zla­ta Ada­mov­ská, Petr Ště­pá­nek, Vilém Udat­ný, Lucie Štěpánková

VSTUPENKY

„Tato neob­vyk­lá love sto­ry splé­tá smích, slzy a nos­tal­gic­ké pís­ně, aby utka­la okouz­lu­jí­cí pozdrav roman­tic­kým hrám minulosti.“

Milost­ný pří­běh baro­vé­ho kla­ví­ris­ty a jeho dvou osu­do­vých žen. Hra o lás­ce a rodin­ných pou­tech plná úsměv­ných, dojem­ných, ale i váž­něj­ších momen­tů. Herec­ký kon­cert Zla­ty Ada­mov­ské, Pet­ra Ště­pán­ka a Jany Stry­ko­vé, či Lucie Ště­pán­ko­vé. Od auto­ra bri­lant­ní kome­die Kaž­dý rok ve stej­nou dobu, kte­rá oslo­vi­la divá­ky na celém světě.