E-Shop

Bolek

Výprav­ná pub­li­ka­ce Bolek vznik­la při pří­le­ži­tos­ti sedm­de­sá­tých naro­ze­nin Bolesla­va Polív­ky, kte­rý pat­ří k nej­vý­znam­něj­ším žijí­cím osob­nos­tem na poli kultury.

O jeho herec­tví diva­del­ním, fil­mo­vém a tele­viz­ním vyšlo již něko­lik knih, tato se pokou­ší před­sta­vit “Bol­ka” spí­še pro­střed­nic­tvím jeho vzpo­mí­nek na rodi­če, blíz­ké přá­te­le, rodi­nu a lidi, kte­ré v běhu své­ho mimo­řád­ně čino­ro­dé­ho živo­ta potkal. Na ty, kte­ré má rád a kte­ří ho něčím obohatili.

Kni­ha před­sta­vu­je skvě­lé­ho a své­byt­né­ho her­ce, reži­sé­ra i dra­ma­ti­ka a popi­su­je v čase jeho život od dět­ství přes obdo­bí stu­dia až do sou­čas­nos­ti. Vzpo­mín­ky jsou dopl­ně­ny o postře­hy Polív­ko­vých kole­gů a blíz­kých přátel.

Nákup