Herci

Vla­di­mír Polívka

Na praž­ské DAMU vystu­do­val obor herec­tví na katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla. Již během stu­dií hos­to­val v Klicpe­ro­vě diva­dle v Hrad­ci Krá­lo­vé, kde také poslé­ze zís­kal své prv­ní diva­del­ní angaž­má (Evžen Oně­gin, Čes­ký les, Vel­ká moř­ská víla). Aktu­ál­ně jej může­te vidět hned na něko­li­ka praž­ských scé­nách – Národ­ní diva­dlo (Manon Les­caut), Dej­vic­ké diva­dlo (Zim­ní pohád­ka, Vzkří­še­ní, Ele­gan­ce mole­ku­ly), 11:55 (Regu­la­ce inti­mi­ty).
Z fil­mo­vé a tele­viz­ní tvor­by Vla­di­mí­ra Polív­ky pat­ří vyzdvih­nout fil­my Mís­ta, Pou­pa­ta, Svlí­ká­ní, Zlo­čin v Pol­né, Mon­strum, Ženy v běhu nebo seri­á­ly Bohé­ma a Prv­ní repub­li­ka.
Za roli Len­ské­ho v Evže­nu Oně­gi­no­vi byl nomi­no­ván na Cenu Thálie.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šašek a syn
Mili­ón