Herci

Vác­lav Šanda

Absol­vo­val herec­tví na DAMU v Pra­ze. Od roku 2012 byl v angaž­má v Měst­ském diva­dle Mla­dá Boleslav. Během stu­dií začal hos­to­vat v Čino­her­ním klu­bu, v roce 2016 se stal jeho čle­nem a nedá na něj dopus­tit. Dále hos­tu­je např. v Diva­dle Na Fidlo­vač­ce či na Let­ních shake­spea­rov­ských slav­nos­tech. Ztvár­nil hlav­ní roli Ště­pá­na v pohád­ce Čer­to­va nevěs­ta, výrazná je také jeho role Zdeň­ka v seri­á­lu Dob­ré zprá­vy. Účin­ko­val však v mno­ha dal­ších fil­mech a seri­á­lech, např.: Meta­nol, Pří­pad s kon­cem, Zlo­či­ny Vel­ké Pra­hy nebo Táto­vé na tahu. Jeho hlas je hoj­ně vyu­ží­ván v dabingu.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati