Herci

Ště­pán­ka Křesťanová

Už během stu­dií na DAMU hos­to­va­la v plzeň­ském Diva­dle Jose­fa Kaje­tá­na Tyla v insce­na­cích Krva­vá svat­ba, Věr­ní abo­nen­ti nebo v Pali­čo­vě dce­ři. Člen­kou herec­ké­ho ansám­blu DJKT se sta­la na kon­ci sezo­ny 1997/1998. Na kon­ci sezo­ny 2018/2019 z tam­ní­ho angaž­má ode­šla a v sou­čas­nos­ti je na vol­né noze.

K nej­vý­raz­něj­ším posta­vám, kte­ré během 22 sezón vytvo­ři­la na popu­lár­ní plzeň­ské scé­ně, pat­ři­la Číča v Dámě od Maxi­ma, Colom­bí­na ve Třech v tom, Pepič­ka v Davi­du a Goli­ášo­vi, Syl­vie v Pří­bě­zích oby­čej­né­ho šílen­ství, Mar­ta v Bole­ru, Gru­šen­ka v dra­ma­ti­za­ci romá­nu Brat­ři Kara­ma­zo­vi, Lady Macbe­th v Macbe­tho­vi, Sofie ve Strýč­ku Váňo­vi, Dolly Ham­mo­vá v Sestu­pu Orfe­o­vě nebo Hipolyta/Titanie ve Snu noci sva­to­ján­ské. Její ztvár­ně­ní role kraj­číř­ky Evy v dra­ma­tu Gaz­di­na roba ji před­ved­lo jako hereč­ku se smys­lem pro hlu­bo­kou tragi­ku. Své pěvec­ké schop­nos­ti vyu­ži­la opa­ko­va­ně v muzi­ká­lo­vých insce­na­cích DJKT – jako Ale­na v Šaka­lích létech nebo Polly Bake­ro­vá v Cra­zy for You.

Tele­viz­ní divá­ci moh­li Ště­pán­ku Křes­ťa­no­vou zazna­me­nat v seri­á­lech Uli­ce, Poli­cie Mod­ra­va nebo fil­mu Věr­ní abo­nen­ti.