Herci

Šár­ka Vaculíková

Vystu­do­va­la Praž­skou kon­zer­va­toř a násled­ně obor Autor­ská tvor­ba a peda­go­gi­ka na DAMU. Po stu­di­ích hos­to­va­la v Jiho­čes­kém diva­dle v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, v Diva­dle Bol­ka Polív­ky, ve Spol­ku Kašpar.

V sou­čas­né době je ve stá­lém angaž­má v Diva­dle na Vino­hra­dech (Pyg­ma­li­onČaro­děj­ky ze Sale­muHarold a Mau­deRevi­zorJak se vám líbíBala­da pro ban­di­tu aj.). Hos­tu­je v Diva­dle v Celet­né a pro­du­ku­je si vlast­ní před­sta­ve­ní Mile­na má pro­blém.

Fil­mo­ví a seri­á­lo­ví divá­ci vída­jí Šár­ku Vacu­lí­ko­vou ve fil­mech Raf­ťá­ciMůj vysvle­če­nej deníkZakle­té pír­konebo v seri­á­lech Uli­ceCir­kus Bukowsky nebo Cha­ta­ři