Herci

Roman Blu­maier

Vystu­do­val obor klaun­ská scé­nic­ká a fil­mo­vá tvor­ba v ate­li­é­ru prof. Cti­bo­ra Tur­by na brněn­ské JAMU. Byl čle­nem sou­bo­ru Měst­ské­ho diva­dla Zlín (Věc Makro­pu­los, Čer­ná kome­die, Ško­la, základ živo­ta, Ohlu­šu­jí­cí pach bílé, Nej­vět­ší z Pie­ro­tů, Agent Fran­ti­šek ve služ­bách Sher­loc­ka Hol­me­se).
V sou­čas­né době je čle­nem čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno (Běsi, Čer­ná labuť, Kme­ny, Pet­ro­le­jo­vé lam­py, Strach jíst duši).

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky