Herci

Radim Fia­la

Vystu­do­val brněn­skou kon­zer­va­toř, odkud pokra­čo­val ve stu­di­ích čino­her­ní­ho herec­tví na brněn­ské JAMU, kte­rou v roce 1993 úspěš­ně absol­vo­val. Už během stu­dií hos­to­val v Diva­dle Husa na Pro­váz­ku, ve kte­rém setr­val celých čtr­náct let a kde ztvár­nil více jak 100 rolí (Laby­rint svě­ta e a lusthaus srd­ce, Shake­spe­ro­ma­nia I‑IIISvat­ba, MaryšaBabič­ka, obra­zy ven­kov­ské­ho živo­taKní­že Myškin je idi­otHvězdy nad Bal­ti­mo­re, aj.). V Diva­dle Bol­ka Polív­ky vystu­po­val již v roce 1994 v insce­na­ci Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, kte­rá se v roce 2016 dočka­la obno­ve­né pre­mi­é­ry. V sou­čas­né době je na vol­né noze.

Fil­mo­ví a tele­viz­ní divá­ci mohou Radi­ma Fia­lu znát z fil­mů Stůj, nebo se netre­fím!, Tma­vo­mod­rý světTobrukSpe­ci­a­lis­tiHra­na­ři, Nabar­ve­né ptá­če nebo seri­á­lů Ordi­na­ce v růžo­vé zahra­dě 2Aten­tátMor­d­par­ta, Soud­ce A. K. nebo Specialisté.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho