Herci

Petr Hal­ber­sta­dt

Po abso­lu­to­riu na brněn­ské JAMU v roce 1993 se stal čle­nem Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno. V sou­čas­nos­ti je v angaž­má v Měst­ském diva­dle Brno a je rov­něž jed­ním ze zakla­da­te­lů diva­del­ní­ho spol­ku StageArt­Cz, kde půso­bí jako herec a režisér.
Fil­mo­ví divá­ci ho mohou znát např. z fil­mů Tobruk či Lída Baa­ro­vá nebo ze seri­á­lu Čet­nic­ké humoresky.
Pro Diva­dlo Bol­ka Polív­ky reží­ro­val insce­na­ci Hor­ská drá­ha a účin­ku­je v insce­na­ci Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho a Kati.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho