Herci

Petr Hal­ber­sta­dt

Vystu­do­val brněn­skou JAMU. Po abso­lu­to­riu v roce 1993 se stal čle­nem čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno. Během své­ho půso­be­ní v čino­hře NdBr­no ho divá­ci moh­li vidět v insce­na­cích Stro­my umí­ra­jí vsto­jeBrat­ři Kara­ma­zo­viLucer­na, Manon Les­caut, Malý princOsi­ře­lý západ, Richard III., Cyra­no z Ber­gera­ku, Je tře­ba zabít Seka­la, Žela­ry či Roz­mar­né léto. V sou­čas­nos­ti je ve stá­lém angaž­má v Měst­ském diva­dle Brno (San­ti­ni­ho jazyk, Anto­nius a Kle­o­pa­t­ra, O sta­teč­ném ková­ři aj.)

Fil­mo­ví divá­ci mohou Pet­ra Hal­ber­sta­d­ta z fil­mů Tobruk, Lída Baa­ro­vá nebo ze seri­á­lů Čet­nic­ké humo­res­ky, MamonŽivot a doba soud­ce A. K.

Petr Hal­ber­sta­dt je rov­něž jed­ním ze zakla­da­te­lů spo­leč­nos­ti StageArt­Cz, kde půso­bí jako herec-reži­sér. Jako herec se divá­kům před­sta­vu­je ve hrách K‑PAX – Svět pod­le Pro­ta, Like Shake­spea­re, MINDGAME – Líbez­né vyhlíd­ky.

Pro Diva­dlo Bol­ka Polív­ky reží­ro­val insce­na­ci Hor­ská drá­ha v hlav­ní roli s Mila­nem Kňažkem.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho