Herci

Pavol Seriš

Po stu­diu ang­lic­ké­ho a nor­ské­ho jazy­ka na FF MU absol­vo­val Ate­li­ér fyzic­ké­ho diva­dla na Diva­del­ní fakul­tě JAMU. V pro­sin­ci 2017 dokon­čil na JAMU dok­tor­ské stu­di­um; svou diser­tač­ní prá­ci věno­val diva­del­ní tvor­bě Bol­ka Polív­ky v letech 1972–1987. Od roku 2018 půso­bí na Janáč­ko­vě aka­de­mii jako peda­gog. Jako dra­ma­tik a herec se věnu­je pře­váž­ně autor­ské­mu diva­dlu jed­no­ho her­ce. Se svý­mi insce­na­ce­mi Chu­ti­lo vám, páni?, Zo ZOO, Autor, Pri kase a dal­ší­mi pra­vi­del­ně vystu­pu­je kro­mě Slo­ven­ské a Čes­ké repub­li­ky i v zahra­ni­čí. Ve své tvor­bě kom­bi­nu­je pohy­bo­vé diva­dlo, stand-up come­dy, pan­to­mi­mu či tanec, kte­ré koře­ní absurd­ním humo­rem.

Za své autor­ské insce­na­ce zís­kal mno­ho oce­ně­ní: napří­klad Cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon na FITUA fes­ti­va­lu 2015 v Aga­di­ru v Maro­ku, poctu Objev roku na fes­ti­va­lu alter­na­tiv­ní­ho umě­ní …příští vlna / next wave… 2014 v Pra­ze, Hlav­ní Cenu na Euro­pe­an Young The­a­t­re 2015 v ital­ském Spo­le­tu, Cenu pub­li­ka na fes­ti­va­lu Mono­ma­f­fia 2016 v eston­ském Pär­nu či Cenu divá­ka za hru Pri kase na Fes­ti­va­lu netra­dič­ních diva­del Kopři­va 2017.
S Diva­dlem Bol­ka Polív­ky spo­lu­pra­cu­je na úspěš­ných Re:kabaretech a je násle­do­va­te­lem tra­di­ce pan­to­mi­my a fyzic­ké­ho divadla.

Vystu­pu­je v insce­na­cích:
Pozemšťan
DADA Revue