Herci

Pavel Liš­ka

Po stu­di­ích herec­tví na brněn­ské JAMU byl ve stá­lém angaž­má v HaDi­va­dle (1994–2003), kde se mj. obje­vil v insce­na­cích Král UbuKrál Oid­úsTanec smr­tiTři sest­ry nebo v legen­dár­ním Kome­di­o­gra­fu. Po pře­cho­du do Pra­hy půso­bil v letech 2003–2014 Diva­dle Na zábrad­lí (Gaz­di­na robaPla­to­nov je dare­bákUbu se baví a Ubu krá­lemAmbró­zieCes­ta hoří­cí­ho muže). Hos­to­val také v Národ­ním diva­dle (Lucer­naRomeo a Julie) a Diva­dle Husa na pro­váz­ku (Kní­že Myškin je idi­ot). V sou­čas­né době vystu­pu­je v Diva­dle Ungelt, Diva­dle Kalich a se Spol­kem sešlých již něko­lik let koču­je s insce­na­cí Com­me­dia dell’arte.

Pro film jej obje­vil Saša Gede­on, když nechal uká­zat jeho talent ve fil­mu Návrat idi­o­ta. Násle­do­va­la role ve fil­mu Boh­da­na Slá­my Divo­ké vče­ly. V roce 2005 za svůj výkon v dal­ším Slá­mo­vě fil­mu Štěs­tí zís­kal Čes­ké­ho lva. Do pamě­ti divá­ků se také vryl fil­my Pupen­doHorem PádemNesty­daNuda v BrněMaza­ný FilipÚčast­ní­ci zájez­duVen­kov­ský uči­telAnděl Páně 2Toman, Tero­rist­ka nebo Posled­ní aris­to­krat­ka.

Vystu­pu­je v insce­na­cích:
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho
Fich­tl