Herci

Nico­le Halberstadt

Má za sebou stu­di­um na I. Němec­kém zem­ském gym­nasiu v Brně a v sou­čas­né době je stu­dent­kou 3. roč­ní­ku herec­tví na Zlín­ské sou­kro­mé vyš­ší odbor­né ško­le umě­ní pod vede­ním her­ce Ros­ti­sla­va Mar­ka a dra­ma­tur­gy­ně Jany Kaf­ko­vé. Hos­tu­je v Měst­ském diva­dle Zlín v insce­na­cích Dona­ha! a Trn­ky a hvězdy a hlav­ní žen­skou roli ztvár­ni­la v absol­vent­ské škol­ní insce­na­ci Kraj­ní meze.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati