Herci

Mila­da Vyhnálková

Vystu­do­va­la herec­tví na brněn­ské JAMU. Po stu­di­ích byla pozván­ka k hos­to­vá­ní v Národ­ním diva­dle Brno, kde ji divá­ci i dnes mohlou vidět v insce­na­cích Čer­ná labuť a Kme­ny. Kro­mě hos­to­vá­ní v NdB ji divá­ci mohou vidět v Diva­dle Polár­ka (Naše Tří­da, Tam­ta­da­ro­va dob­ro­druž­ství), v Diva­dle U Sto­lu (I obe­šel já polí pět, Tou­far), v Diva­dle Fes­te (Husi­na) nebo v Diva­dle Bol­ka Polív­ky (Srn­ky).
Mila­da má ráda T. G. Masa­ry­ka, Bes­ky­dy, bryn­zu a nao­pak nemá ráda komu­nis­ty, nákup­ní cen­t­ra a škvarky.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky