Herci

Michal Maléř

Vystu­do­val Janáč­ko­vu kon­zer­va­toř v Ost­ra­vě (2007). Své prv­ní angaž­má zís­kal v Zápa­do­čes­kém diva­dle Cheb (Večer tříkrá­lo­vý, Kaž­dý má svou prav­du, Mno­ho povy­ku pro nic). V sezo­ně 2011/2012 se stal čle­nem Diva­dla F.X.Šaldy v Liber­ci (Lako­mec, Pensi­on pro svo­bod­né pány, Zkro­ce­ní zlé ženy, Tes­toste­ron, Srn­ky, Maš­ka­rá­daPoprask na lagu­ně, aj.). Od sezo­ny 2016/2017 je čle­nem sou­bo­ru Měst­ské­ho diva­dla Klad­no (Dona­ha!Poru­čík z Inishmo­ru, Mno­ho povy­ku pro nic, Brouk v hla­vě). Nově také spo­lu­pra­cu­je s Diva­dlem Na Fidlo­vač­ce (Ženy na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní).

Nově se Michal Maléř obje­vil ve fil­mu Dvě nevěs­ty a jed­na svat­ba a v seri­á­lu Ordi­na­ce v růžo­vé zahra­dě 2.

Vystu­pu­je v inscenaci:
Srn­ky