Herci

Michal Cho­va­nec

Začí­nal herec­kou spo­lu­pra­cí s Tea­t­rem Novo­go Fron­ta. V sou­čas­nos­ti spo­lu­pra­cu­je s něko­li­ka brněn­ský­mi diva­dly (Diva­dlo Fac­ka, Slu­žeb­ní­ci Lor­da Alfréda, Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, Národ­ní diva­dlo Brno), v nichž roz­ví­jí pře­váž­ně pohy­bo­vé a fyzic­ké diva­dlo s prv­ky akro­ba­cie a klauné­rie. S Ond­rou Klí­čem tvo­ří klaun­ské duo Čeněk a Břé­ťa, jejichž slo­ga­nem je: „Chtě­li být Lau­re­lem a Har­dym, ale zůsta­li Čeň­kem a Břé­ťou.“ V Diva­dle kjó­ge­nu se věnu­je japon­ské­mu kome­di­ál­ní­mu žán­ru — fraškám kjógen.
Od roku 2007 pra­cu­je jako zdra­vot­ní klaun. Kro­mě toho ješ­tě v Diva­del­ním cen­t­ru Zlín hra­je čes­ko-ang­lic­ká edu­kač­ní představení.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šašek a syn
Letem soko­lím
Re-kaba­ret
Re-kaba­ret Re:publika