Herci

Mari­a­na Chmelařová

Vystu­do­va­la obor lout­ko­he­rec­tví na praž­ské DAMU (1984–1988). Od roku 1988 do roku 2005 byla stá­lou člen­kou brněn­ské­ho HaDi­va­dla (Hamlet, Král Ubu, JóbKrál Oidi­p­ús, Tři sest­ry, Inci­dent, aj.). Během půso­be­ní v HaDi­va­dle vznik­lo také legen­dár­ní před­sta­ve­ní Kome­di­o­graf, kde se sešla s výraz­ný­mi čle­ny teh­dej­ší­ho HaDi (Josef Polá­šek, Miroslav Kumha­la, Marie Lud­ví­ko­vá, Tomáš Mato­no­ha, Marek Daniel a Pavel Liška).
Mari­a­na Chme­la­řo­vá se také věnu­je hudeb­ní čin­nos­ti – nazpí­va­la někte­ré pís­ně na prv­ní des­ce sku­pi­ny Čecho­mor. S Petrem Vášou spo­lu­pra­co­va­la na des­ce ope­ry Lišák je lišák. Se Zdeň­kem Krá­lem, s hudeb­ním sesku­pe­ním Mina­ch, vyda­li  dvě des­ky: Bala­da pro Bar­do­t­ku a Zimo­mriav­ky. Od roku 2005 je maji­tel­kou čoko­lá­dov­ny Mina­ch v Brně v Alfa pasáži.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
Re:kabaret