Herci

Luděk Horá­ček

Začí­nal se svo­jí ochot­nic­kou kari­é­rou v ama­tér­ském diva­del­ním sou­bo­ru v Hulí­ně. Po zalo­že­ní Diva­dla Bol­ka Polív­ky účin­ko­val v insce­na­cích Šašek a krá­lov­na, Mic­key Mou­se, Don Qui­jo­te a ti dru­zí, Posled­ní leč, Pro dámu na bal­kó­ně, DNA a Klíš­tě, ale hos­to­val také např. v brněn­ském Diva­dle Klauni­ky. V epi­zod­ních rolích se obje­vil ve fil­mech Dědic­tví, Osmy, či Sva­to­ján­ský věne­ček a v seri­á­lech Laby­rint, Kancl a Hla­va med­ú­zy. Byl v rea­li­zač­ním týmu pořa­dů Čes­ké tele­vi­ze Manéž Bol­ka Polív­ky, Bol­ko­vi­ny, Pře­zův­ky s sebou a Zpí­vá­ní na Far­mě. Spo­lu­or­ga­ni­zo­val akci Všich­ni za jeden pro­vá­zek a zajiš­ťo­val diva­del­ní fes­ti­va­ly na Far­mě Bol­ka Polív­ky ve spo­lu­prá­ci s diva­dly Husa na pro­váz­ku, HaDi­va­dlo, Buch­ty a lout­ky a Diva­dlo Járy Cimrmana.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati
DNA