Herci

Kris­tý­na Štarhová

Vystu­do­va­la muzi­ká­lo­vé herec­tví na brněn­ské JAMU. Věnu­je se diva­dlu, natá­če­ní, mode­ro­vá­ní a tanci.
Během dru­hé­ho roč­ní­ku na JAMU zača­la spo­lu­pra­co­vat s Čes­kou tele­vi­zí a v tele­viz­ním stu­diu Brno natá­če­la od roku 2013 prv­ní díly dět­ské­ho hudeb­ně-pohy­bo­vé­ho pořa­du, kte­rý se již pátým rokem obje­vu­je na obra­zov­kách televize.
Kris­tý­na se inten­ziv­ně věnu­je tan­ci, zejmé­na moder­ní­mu. V roce 2017 absol­vo­va­la taneč­ní stáž v Bar­ce­lo­ně (tech­ni­ky M. Gra­ham a J. Limóna).
Hos­tu­je v Národ­ním diva­dle morav­sko­slez­ském v Ost­ra­vě (Koč­ky), v Měst­ském diva­dle v Mos­tě (Noc na Karl­štej­ně, Krás­ka a zví­ře) a v plzeň­ském Diva­dle Jose­fa Kaje­tá­na Tyla (Catch me if you can).

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky