Herci

Kris­tý­na Štarhová

Kris­tý­na Štar­ho­vá stu­do­va­la na brněn­ské JAMU, obor Muzi­ká­lo­vé herec­tví. V prv­ním roč­ní­ku se jí naro­dil syn Kris­ti­án, ve dru­hém roč­ní­ku zača­la spo­lu­pra­co­vat s Čes­kou tele­vi­zí na dět­ských pořa­dech, ve tře­tím roč­ní­ku se Kris­týně nic pozo­ru­hod­né­ho nesta­lo a ve čtvr­tém roč­ní­ku absol­vo­va­la v Diva­dle na Orlí a zís­ka­la titul magis­t­ra umění.

V sou­čas­né době umě­lec­ky půso­bí v diva­dlech v Brně, Ost­ra­vě a Pra­ze. Nej­ví­ce jí k srd­ci při­rost­lo ost­rav­ské Národ­ní diva­dlo morav­sko­slez­ské (Koč­ky, West Side Sto­ry, Pro­du­cen­ti, Chi­ca­go). Dále spo­lu­pra­cu­je s ost­rav­ským sou­bo­rem han­di­ca­po­va­ných taneč­ní­ků Bílá holu­bi­ce a spo­leč­ně s nimi nazkou­še­la pohy­bo­vé před­sta­ve­ní Nádraž­ní blu­es, kte­ré se zamýš­lí nad „uvěz­ně­ním“ ve svém vlast­ním těle a tou­ze po osamostatnění.

Podí­le­la se na vzni­ku autor­ské diva­del­ní rea­li­ty show Peče (se) celá Země, kte­rá měla pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Kukok­li v létě 2023 a kte­rá kri­ti­zu­je trend rych­lé módy a růstu. Dále spo­lu­pra­cu­je na pro­jek­tu s názvem Neboj­sy v rám­ci kom­po­no­va­né­ho před­sta­ve­ní Emer­gen­cy Dan­ces pro Palác Akro­po­lis, jehož kurá­tor­kou je Miřen­ka Čecho­vá. V září 2023 měl pre­mi­é­ru její autor­ský pro­jekt A neří­kej mi Maruško! o odbo­jář­ce a anti­fa­šist­ce Marii Kude­ří­ko­vé v diva­dle Venu­še ve Šveh­lov­ce v režii Pav­la Šimáka.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky
Oheň a popel