Herci

Josef Polá­šek

Vyu­čil se sil­no­prouda­řem. Po slo­že­ní matu­ri­ty stu­do­val herec­tví na brněn­ské JAMU. Po abso­lu­to­riu se stal v roce 1994 čle­nem sou­bo­ru HaDi­va­dla, kde tvo­řil až do roku 2003. V letech 2003 — 2010 byl čle­nem sou­bo­ru Diva­dla Na zábrad­lí (Tro­i­lus a Kres­si­da, Mila­da, Ubu krá­lem, Zla­tá šede­sá­tá aj.).
Hrál ve fil­mech Fran­ti­šek je děv­kař, Posled­ní plav­ky, Divo­ké vče­ly, Stůj, nebo se netre­fím, Vyhná­ní z ráje, Pro­tek­tor, Pol­ski film nebo ve fil­mu Jak se zba­vit nevěs­ty. Čas­to spo­lu­pra­cu­je také s tele­vi­zí, kde se před­sta­vil zejmé­na v seri­á­lech Doko­na­lý světVyprá­věj, Já, Mat­to­ni, Ohni­vý kuře aj.).
V sou­čas­né době spo­lu­pra­cu­je s Diva­dlem Kome­di­o­graf (Neko­rekt­ní ske­če, Butch Cas­si­dy a Sun­dan­ce Kid), Diva­dlem MALÉ­hRY (Vep­řo, kne­d­lo, zelo), Diva­dlem Kalich (Už nikdy sám) a Diva­dlem Bol­ka Polív­ky (Srn­ky).

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky
Vep­řo, kne­d­lo, zelo