Herci

Jiří Dvo­řák

Rolí Konrá­da se Jiří Dvo­řák po pěti letech vra­cí na diva­del­ní jeviš­tě, kte­ré opus­til jako člen praž­ské­ho Diva­dla na Vino­hra­dech. Po stu­di­ích na brněn­ské JAMU pro­šel angaž­má v Stát­ním diva­dle v Brně i v brněn­ském Měst­ském diva­dle, nejdéle spo­lu­pra­co­val s praž­ský­mi Vino­hra­dy. Vel­mi účin­né a pou­ta­vé je i jeho herec­tví v praž­ské Vio­le. Jiří Dvo­řák vytvo­řil v diva­dle řadu hlav­ních a zásad­ních rolí svě­to­vé­ho reper­toá­ru (Macbe­th, Cyra­no, Romeo, Figa­ro, Tro­fi­mov, Salie­ri). Jeho razant­ní, ost­ré a vyhro­ce­né herec­tví je ovšem divá­kům více zná­mé z řady fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí, kde uplat­ňu­je jak svou pou­ta­vou muž­nost, tak i hra­vý, iro­nic­ký půvab. No a čer­ta Uri­á­še z Andě­lů páně už mu neod­pá­ře nikdo.
Jiří Dvo­řák je vel­mi zná­mý, popu­lár­ní herec. Na jeviš­tě se vra­cí v roli neo­by­čej­ně slo­ži­té, jejíž pod­sta­tou je skrom­ný obsah tex­tu a záro­veň kraj­ní náro­ky na tiché, inten­zív­ní ode­hrá­ní reak­cí na part­ne­ro­vy mono­lo­gy. Děj Hampto­no­vy hry se v naší insce­na­ci mimo jiné ode­hrá­vá prá­vě na Dvo­řá­ko­vě tváři.

Vystu­pu­je v inscenaci:
Oheň a popel