Herci

Jaro­mír Dulava

V roce 1981 absol­vo­val na Stát­ní kon­zer­va­to­ři v Brně a do toho­to měs­ta se stá­le rád vra­cí. V letech 1979–1988 byl čle­nem Diva­dla Na pro­váz­ku a od roku 1990 půso­bí v sou­bo­ru Čino­her­ní­ho klu­bu, kde ztvár­nil např. posta­vu Před­se­dy v Kun­de­ro­vě hře Ptá­ko­vi­na, za kte­rou zís­kal Cenu Alfréda Rado­ka za rok 2008. Hos­tu­je však také v řadě dal­ších diva­del, např. v Hudeb­ním diva­dle Kar­lín, v Diva­dle Ungelt, v Diva­dle Pala­ce či v Diva­dle Hyber­nia. Věnu­je se prá­ci pro roz­hlas, film a tele­vi­zi, účin­ko­val v mno­ha fil­mech a seri­á­lech, např.: Čer­ní baro­ni, Tma­vo­mod­rý svět, Obslu­ho­val jsem ang­lic­ké­ho krá­le či Sebe­mi­le­nec, kte­rý mu vyne­sl cenu za muž­ský herec­ký výkon na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Baru – Mon­te Negro.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati