Herci

Ire­na Kristeková

Vystu­do­va­la hudeb­ně-dra­ma­tic­ké oddě­le­ní praž­ské kon­zer­va­to­ře. Během stu­dií hrá­la v insce­na­cích Vik­to­rie Čer­má­ko­vé ve expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru Roxy/NoD, v roce 2003 nastou­pi­la do angaž­má do Čino­her­ní­ho stu­dia v Ústí nad Labem (Hamlet, Legen­da o Zla­tém Sido­ro­vi, Jáno­šík, Dům Ber­nar­dy Alby, aj.) , kde zůsta­la do roku 2009. Spo­lu­pra­co­va­la také s Diva­dlem Letí, Národ­ním diva­dlem nebo Švan­do­vým divadlem.
Nyní ji může­me vidět napří­klad v Diva­dle v Celet­né (Roz­mar­né léto, O polí­be­ném dra­ko­vi), RockO­pe­ře Pra­ha (Malý princ), Diva­dle Bol­ka Polív­ky (Srn­ky) nebo sly­šet v jaz­zo­vé for­ma­ci kape­ly Iris ne-jde s davem.
Obje­vi­la se také v tele­viz­ních seri­á­lech Expo­zi­tu­ra, Uli­ce, Prv­ní repub­li­ka nebo v doku­men­tu Čes­ké tele­vi­ze Neko­neč­ná pouť Jose­fa Čap­ka.
Ire­na Kris­te­ko­vá při­ta­hu­je pozor­nost pub­li­ka svým hlu­bo­kým zastře­ným altem a neza­mě­ni­tel­ným šar­mem. V jejím reper­toá­ru zau­jí­ma­jí mís­to kla­sic­ké jaz­zo­vé stan­dar­dy, šan­so­ny. Ire­na vystu­pu­je v duu s pia­nis­tou Davi­dem Hlaváčem.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky