Lidé

Danie­la Zbytovská

Baví ji Brno, ale naro­di­la se v Pra­ze v Dej­vi­cích, vyrůs­ta­la ve stu­diu Diva­dla na pro­váz­ku, spous­tu času strá­vi­la v Itá­lii, na taměj­ší herec­ké ško­le, v kavár­nách a v lese. Tato pro­stře­dí ji zásad­ně inspi­ru­je k psa­ní scé­ná­řů, feje­to­nů a knih. Milu­je rus­kou kla­si­ku, sever­ské fil­my, Anto­ní­na Dvo­řá­ka a Pao­la Sorren­ti­na. Je pře­svěd­če­ná, že svý­mi myš­len­ka­mi tvo­ří svůj svět, občas jí to vychází.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Nebe?
Vep­řo, kne­d­lo, zelo
Biostory
Čte­ní ke kafi