Herci

Bolek Polív­ka

Bolek Polív­ka je herec, klaun, reži­sér a dra­ma­tik, vystu­do­val herec­tví na JAMU a poté byl u vzni­ku Diva­dla Husa na pro­váz­ku, kde se před­sta­vil mimo jiné v řadě neza­po­me­nu­tel­ných autor­ských insce­na­cí, např.: Pepé, Tro­seč­ník, Posled­ní leč či Šašek a krá­lov­na. V roce 1993 zalo­žil Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, kde jsou uvá­dě­ny i jeho dal­ší autor­ské insce­na­ce, např. DNA, Šašek a syn. Hos­tu­je také ve Stu­diu DVA, Čino­her­ním klu­bu a Měst­ském diva­dle Brno. Jeho fil­mo­vá kari­é­ra za tou diva­del­ní neza­os­tá­vá, ztvár­nil role např. ve fil­mech Kala­mi­ta, Pelíš­ky, Pupen­do, Kyti­ce, Dědic­tví aneb Kur­va­ho­ši­gutn­tag aj. Za fil­my Musí­me si pomá­hat a Zapo­me­nu­té svět­lo zís­kal dva Čes­ké lvy.

Vystu­pu­je v inscenacích:
DNA
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
Šašek a syn
Věra
Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepijí)
Kati