Aktuality

Diva­dlo MALÉ­hRY při­pra­vi­lo dru­hé Čte­ní ke kafi. Ten­to­krát se může­te těšit na Zápis­ky z cest.

27. 9. 2021

Dal­ší „kapi­to­la“ z pro­jek­tu Čte­ní ke kafi diva­dla MALÉ­hRY nese sice podti­tul Zápis­ky z cest, ale tradičním…

Více informací

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

22. 9. 2021

Ve dnech 21. – 26. září Brno oži­je seri­á­ly, před­náš­ka­mi i večír­ky. Stej­ně jako v minu­lých roč­ní­cích se…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE 12. 9. PŘELOŽENA NA 9. 12. 2021

12. 9. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne 12. 9. 2021 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je 9.…

Více informací

ŽENA ZA PULTEM 2 PŘELOŽENA NA 16. 11. 2021

8. 9. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti 8. 9. 2021 nebu­de z důvo­du zranění…

Více informací

ŠAŠEK A SYN 3. 9. – ZMĚNA TITULU NA REBELKY

2. 9. 2021

Milí diváci, je nám to vel­mi líto, ale ze zdravotních důvodů musí­me bohu­žel zru­šit představení…

Více informací

HRAJEME! POJĎTE DO DIVADLA BEZPEČNĚ.

18. 8. 2021

Milí divá­ci,abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opat­ře­ní: vstup do…

Více informací

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ

17. 8. 2021

Milí divá­ci, vel­mi si váží­me vaší příz­ně, kte­rou nám v sou­čas­né situ­a­ci zacho­vá­vá­te. Níže nalez­ne­te kompletní…

Více informací

LORDI 16. 8. PŘELOŽENO

16. 8. 2021

Milí divá­ci, omlou­vá­me se, ale vzhle­dem k nelep­ší­cí se před­po­vě­di poča­sí na dneš­ní večer nebude…

Více informací

DNA 25. 7. ZRUŠENO

25. 7. 2021

Váže­ní divá­ci,před­sta­ve­ní DNA 25. 7. neby­lo z důvo­du vel­mi sil­né bouř­ky dohrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstupenky…

Více informací

ZMĚNY V PROGRAMU V SOUVISLOSTI S ODCHODEM MILANA LASICI

21. 7. 2021

Váže­ní divá­ci,v sou­vis­los­ti s náh­lým odcho­dem pana Mila­na Lasi­ci jsme bohu­žel nuce­ni při­stou­pit ke změ­nám v pod­zim­ním pro­gra­mu.Všech­na…

Více informací
Starší aktuality