Aktuality

Fes­ti­val Serial Killer

24. 4. 2018

Serial Killer je prv­ní fes­ti­val TV a onli­ne seri­á­lo­vé tvor­by ve střed­ní a východ­ní Evro­pě.
V Brně mezi 2. a 5. květ­nempřed­sta­ví to nej­lep­ší ze sou­čas­né evrop­ské i svě­to­vé seri­á­lo­vé tvor­by. Nabí­zí krev, pot, slzy i smích na plát­ně a vel­kou pár­ty s čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi celebri­ta­mi mimo něj.
Pro­jek­ce budou i v Diva­dle Bol­ka Polív­ky. Více na webu Serial Killer.