Aktuality

ŽIVÝ STREAM S JITKOU ČVANČAROVOU

30. 11. 2020

Milí divá­ci,

miku­láš­ská sobo­ta 5. pro­sin­ce bude pat­řit dal­ší­mu živé­mu vysí­lá­ní pro­střed­nic­tvím diva­del­ní­ho Instagra­mu.
Ten­to­krát se od 19:00 může­te těšit na oblí­be­nou hereč­ku a zpě­vač­ku Jit­ku Čvan­ča­ro­vou.

Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na Vás!