Aktuality

Ženy ženám

3. 5. 2021

Na kvě­ten při­pra­vu­je­me oblí­be­ný fes­ti­val Ženy ženám se spous­tou onli­ne debat s inspi­ra­tiv­ní­mi mluv­čí­mi, spe­ci­ál­ním vydá­ním pod­cas­tu MALÉ­hRY ke kafi s Bárou Polá­ko­vou jako hos­tem a cha­ri­ta­tiv­ním baza­rem, kte­rý se usku­teč­ní s respek­tem k pro­tie­pi­de­mic­kým naří­ze­ním v Mís­to­dr­ži­tel­ském palá­ci v Brně.
Onli­ne fes­ti­va­lo­vý pro­gram si může­te užít z pohod­lí domo­va pro­střed­nic­tvím naše­ho Face­boo­ku od 11. do 29. květ­na. Fes­ti­val v div­dle vyvr­cho­lí pořa­dem Tera­pie sdí­le­ním Ester Geisle­ro­vé a Hon­zy Vojtka.

Pro­gram fes­ti­va­lu zde