Aktuality

ZÁŘIJOVÝ PROGRAM NERUŠÍME!

28. 7. 2023

Milí divá­ci! Od začát­ku čer­ven­ce pro­bí­há v budo­vě diva­dla na Jakub­ském náměs­tí 5 kom­plex­ní sta­veb­ně tech­nic­ký prů­zkum. Ukon­če­ní pra­cí bylo plá­no­vá­no na závěr měsí­ce srp­na 2023. Prá­vě jsme ovšem obdr­že­li infor­ma­ce z Magis­trá­tu měs­ta Brna, pod­le kte­rých bude potře­ba prů­zkum pro­dlou­žit ješ­tě o jeden měsíc, tedy do kon­ce září. Pro­to jsme oka­mži­tě při­stou­pi­li k hle­dá­ní alter­na­tiv­ních řeše­ní v podo­bě náhrad­ní­ho pro­sto­ru. Záři­jo­vý pro­gram tedy NERUŠÍME, sou­čas­ně však cítí­me potře­bu se s vámi o tyto infor­ma­ce podě­lit. V nej­bliž­ších dnech bude­me znát podrob­nos­ti dal­ší­ho postu­pu. Věří­me, že se nám poda­ří najít vhod­né řeše­ní, a udě­lá­me maxi­mum pro­to, abys­te o svá před­sta­ve­ní nepři­šli. Nyní vás pro­sí­me o trpě­li­vost a děku­je­me za pochopení!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky