Aktuality

Vstou­pi­li jsme do 30. sezo­ny. Na co se těšit v listopadu?

15. 9. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
jak asi víte, do jubi­lej­ní 30. sezo­ny jsme vstou­pi­li v Děl­nic­kém domě v Brně-Žide­ni­cích. Ale mož­ná neví­te, že his­to­rie této budo­vy sahá až do roku 1897, kdy byl původ­ně pří­zem­ní objekt se sálem, jeviš­těm, restau­rač­ním zaří­ze­ním a zahra­dou ote­vřen Spol­kem pro stav­bu Děl­nic­ké­ho domu v Juliánově!
A my se s vámi v tom­to pro­stře­dí s výraz­ným geni­em loci bude­me rádi setká­vat i v listopadu
V zapad­lé knihov­ně se schá­zí nesou­ro­dá dvo­ji­ce. Zakřik­nu­tá kni­hov­ni­ce a suve­rén­ní zla­to­kop­ka. Co při­ne­se toto setká­ní? Kome­dii SKOŘÁPKA o neče­ka­ném přá­tel­ství a ces­tě ke svo­bo­dě, ve kte­ré exce­lu­jí Ale­na Mihu­lo­vá a Pet­ra Nesva­či­lo­vá, uve­de­me 3. listopadu.
Kon­cert­ní reci­tál zná­mé­ho her­ce a muzi­kan­ta Jana Buda­ře roze­z­ní sál Děl­nic­ké­ho domu 4. lis­to­pa­du. Jan Budař je auto­rem mno­ha pís­ní, kte­ré vyšly na čtyřech albech. V sou­čas­né době kon­cer­tu­je sólo­vě − pou­ze s kla­ví­rem, díky tomu ješ­tě lépe vyzní hloub­ka a spe­ci­fic­ký humor jeho šan­so­nů. Sou­čás­tí kon­cer­tu jsou ori­gi­nál­ní fil­mo­vé pro­jek­ce i mož­nost polo­žit Janu Buda­řo­vi jakou­ko­liv otázku.
Legen­dár­ní Diva­dlo Járy Cimr­ma­na s kul­tov­ní hrou DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ k nám dora­zí 7. lis­to­pa­du. Ovšem pro­dej vstu­pe­nek bude pro­bí­hat pou­ze v poklad­ně diva­dla na Jakub­ském náměs­tí 5 – a to od pát­ku 15. září od 10.00.
„Dvo­ják“ AUDIENCE & VERNISÁŽ z reper­toá­ru Spol­ku Kašpar je na pro­gra­mu 26. lis­to­pa­du. V Audi­en­ci, kte­rá se ode­hrá­vá v 70. letech v kan­ce­lá­ři jed­no­ho malé­ho, bez­vý­znam­né­ho pivo­va­ru, kde míst­ní slá­dek a spi­so­va­tel Vaněk (co tu za trest kou­lí sudy) spo­leč­ně zjis­tí, že je to všech­no na hov­no, si zahra­jí Jan Zadra­žil a Tomáš Kar­ger. V dal­ší aktov­ce Vác­la­va Hav­la, Ver­ni­sáž, se na jeviš­ti sejdou Jit­ka Neru­do­vá, Milo­slav Tichý a Jan Zadražil.
DADA REVUE, oce­ně­ná šir­ší nomi­na­cí na Cenu Thá­lie 2023 v kate­go­rii Alter­na­tiv­ní diva­dlo, dosta­ne pro­stor 28. lis­to­pa­du. Bláz­ni­vá kome­di­ál­ní koláž auto­ra a per­for­me­ra Paľa Seri­še bra­vur­ně kom­bi­nu­je diva­dlo, stand-up, pan­to­mi­mu a tanec. DADA Revue je osla­vou rados­ti ze živo­ta, ze hry a ze setká­ní per­for­me­ra s divákem.
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu divadla.
Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky