Aktuality

VĚRA 26. 9. PŘELOŽENA NA 20. 3.

27. 9. 2018

Váže­ní diváci,

vče­rej­ší před­sta­ve­ní Věra, kte­ré neby­lo z důvo­du uvíz­nu­tí Kryš­to­fa Hád­ka na dál­ni­ci D1 u doprav­ní neho­dy ode­hrá­no, je pře­lo­že­no na 20. 3. 2019 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit nebo vymě­nit za jiný ter­mín do pro­sin­ce v mís­tě zakoupení.
Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla lze vrá­tit nebo vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 30. 10. 2018.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Pokud jste vstu­pen­ky zakou­pi­li onli­ne, kon­tak­tuj­te pro­dej­ní sys­tém GoOut (+420 222 70 30 70, [email protected]).

Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!