Aktuality

V SOBOTU 21. LISTOPADU SE OPĚT PŘIPOJÍME K NOCI DIVADEL

2. 10. 2020

Osmý roč­ník Noci diva­del se usku­teč­ní v sobo­tu 21. 11. 2020 ve výraz­ně odliš­né podo­bě než v před­cho­zích letech. Diva­dla se se svý­mi divá­ky pro­po­jí pou­ze pro­střed­nic­tvím onli­ne plat­fo­rem. Podti­tul akce Diva­dlo a udr-život-elnost se vzhle­dem k celo­svě­to­vé pan­de­mii SARS-CoV‑2 stal ješ­tě nalé­ha­věj­ším než orga­ni­zá­to­ři oče­ká­va­li. Do Noci diva­del je zapo­je­no cel­kem 64 diva­del ze 17 měst a obcí Čes­ké repub­li­ky. Sou­čás­tí letoš­ní­ho roč­ní­ku bude 9 hodi­no­vý tele­most s názvem Diva­dlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) orga­ni­zo­va­ný koor­di­ná­to­rem akce Insti­tu­tem umě­ní – Diva­del­ním ústa­vem. Kom­po­no­va­né pásmo slo­že­né z živých vstu­pů i před­to­če­ných zázna­mů pro­po­jí 28 diva­del z 9 měst. Kom­plet­ní pro­gram diva­del je k dis­po­zi­ci na www.nocdivadel.cz.

Vysí­lá­ní může­te může­te sle­do­vat v sobo­tu od 13.00 na Face­boo­ku ND, pří­pad­ně na You­Tu­be ND.

Z Diva­dla Bol­ka Polív­ky se ke stre­a­mu živě při­po­jí­me od 16.25 do 16.35, kde před­sta­ví naši insce­na­ci Aby se děti divi­ly reži­sér­ka Zoja Miko­to­vá a herec Miroslav Sýko­ra. Těšit se může­te i na ukáz­ku z před­sta­ve­ní.

Téma letoš­ní­ho roč­ní­ku udr-život-elnost bylo již před vypuk­nu­tím pan­de­mie zvo­le­no v návaz­nos­ti na sílí­cí zájem o eko­lo­gii a tlak na udr­ži­tel­nost živo­ta na Zemi. K eko­lo­gic­kým téma­tům v oblas­ti umě­lec­ké tvor­by i diva­del­ní­ho pro­vo­zu se nyní neče­ka­ně při­dru­ži­la i téma­ta existenční. 

ONLINE PROGRAM DBP:

Od 17.30 do 18.00 se na našem Face­boo­ku při­po­jí­me z diva­dla, kde bude hereč­ka Mari­a­na Chme­la­řo­vá číst ukáz­ku z pohád­ky pro děti Pří­běh vody s podti­tu­lem „Jak Hon­zík zjis­til, odkud se dosta­ne čis­tá voda do kohout­ku“ (autor: Kate­ři­na Gan­čar­čí­ko­vá, Alba­tros media).

Od 19.00 do 20.00 se vám pro­střed­nic­tvím naše­ho instagra­mo­vé­ho účtu při­hlá­sí herec Radim Fia­la. Radi­ma může­te na prk­nech Diva­dla Bol­ka Polív­ky vídat v roli paní Outě­cho­vé v legen­dár­ní hře Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho a vel­mi popu­lár­ní je také jako MUDr. Petr Hanák ze seri­á­lu Ordi­na­ce v růžo­vé zahra­dě. Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na cokoliv!

Těší­me se na Vás online!