Aktuality

Srn­ky 3. 2. pře­lo­že­ny na 3. 5.

3. 2. 2019

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Srn­ky 3. 2., nebu­de z důvo­du one­moc­ně­ní Jose­fa Poláš­ka ode­hrá­noPřed­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na 3. 5. 2019 od 19h.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nebu­de vyho­vo­vat je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 28. 2. 2019.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo pro­střed­nic­tvím bene­fi­tů kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.