Aktuality

ŠEST TANEČNÍCH HODIN PŘELOŽENO

2. 1. 2020

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní 2. 1. 2020 Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, nebu­de z důvo­du one­moc­ně­ní Chan­tal Poulla­in ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní je pře­loženo na 11. 4. 2020 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit / vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 31. 1. 2020.

Při plat­bě vstu­pe­nek přes GoOut kon­tak­tuj­te pro­dej­ní sys­tém na e‑mailu [email protected].
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. DBP