Aktuality

ŠAŠEK A KRÁLOVNA ONLINE

9. 4. 2020

V pátek 10. dub­na bude­te mít jedi­neč­nou mož­nost zhléd­nout rarit­ní záznam insce­na­ce Šašek a krá­lov­na z roku 1990! Záznam pobě­ží od 18:30 na diva­del­ním Face­boo­ku, You­Tu­be kaná­lu a také pro­střed­nic­tvím MALL.TV.

Insce­na­ce Šašek a krá­lov­na měla pre­mi­é­ru v roce 1983 v Diva­dle na pro­váz­ku a dodnes pat­ří ke kle­no­tům čes­ké­ho diva­del­nic­tví. Autor­ská insce­na­ce Bol­ka Polív­ky se s vel­kým úspě­chem insce­no­va­la nejen v naší zemi, ale pro­ces­to­va­la celý svět a dočka­la se bez­má­la 1000 repríz.

Po odcho­du Bol­ka Polív­ky z Diva­dla na pro­váz­ku se insce­na­ce dále uvá­dě­la v teh­dy nově vznik­lém Diva­dle Bol­ka Polív­ky — a to až do roku 2001.
Insce­na­ce se v roce 1987 dočka­la i fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré­ho se uja­la reži­sér­ka Věra Chy­ti­lo­vá. Scé­nář byl však pro fil­mo­vé potře­by, opro­ti diva­del­ní­mu zpra­co­vá­ní, znač­ně upraven.

Poho­dl­ně se usaď­te a vychut­nej­te si legen­dár­ní před­sta­ve­ní pří­mo ve vašem obý­va­cím pokoji!