Aktuality

S PRAVDOU VEN A KATI PŘELOŽENO

2. 5. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní S prav­dou ven ze dne 5. 5. 2024 v 19:00 je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 5. 9. 2024. O náhrad­ním ter­mí­nu bude­me infor­mo­vat. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 20. 5.2024 v mís­tě zakoupení.

Před­sta­ve­ní Kati dne 4. 5. 2024 v 19:00 je z tech­nic­kých důvo­dů také pře­lo­že­no. O náhrad­ním ter­mí­nu Vás bude­me infor­mo­vat. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí na náhrad­ní ter­mín v plat­nos­ti. Vstu­pen­ky je mož­né vymě­nit za jiný ter­mín před­sta­ve­ní Kati např. 20. 5. nebo 8. 6. či za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 20. 5.2024 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za komplikace.

Pře­je­me Vám hez­ké dny
Diva­dlo Bol­ka Polívky