Aktuality

RYBÁRIK KRÁLOVSKÝ 21. LEDNA PŘELOŽEN NA 8. 6.

11. 2. 2019

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Rybárik krá­lov­ský 21. 1., kte­ré neby­lo z důvo­du one­moc­ně­ní Mila­na Kňaž­ka ode­hrá­no je pře­lo­že­no na 8. červ­na 2019 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nebu­de vyho­vo­vat je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 28. 2. 2019.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.